16 bibelvers der viser, at du kan blive forvandlet!

Der hvor din natur engang var helt menneskelig, kan den blive guddommelig! Her er bibelens bevis!

16 bibelvers der viser, at du kan blive forvandlet!

Du har for nyligt taget et meget bevidst og fast valg om at forpligte dit liv til Herren. Du har en ny holdning og et nyt ønske. Det samme ønske, som Jesus havde: «Ske ikke min vilje, men din.» Lukasevangeliet 22,42.

Men i dagliglivet oplever du, at du stadig fristes til at sladre, til egoisme, urenhed, sinde osv. Dette er som apostlen Paulus skrev i Romerbrevet 7,18-21: «…  Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde.»

Dette sker, fordi ligemeget hvor oprigtigt dit ønske om at gøre det gode er, så kan du ikke komme af med dit syndelegeme (de lyster og begæringer som frister dig) på nogen anden måde end at sejre over fristelsen, øjeblik for øjeblik (Jakobsbrevet 1,14). Det tager tid, udholdenhed og trofasthed. Men hver gang du overvinder dine lyster, bliver du forvandlet indeni! Bibelen siger, at du kan blive forvandlet ved at fornye dit sind! Hvor din natur engang var tværs igennem menneskelig, med al den synd og lysterne som følger med det, kan din natur blive guddommelig!

Læs mere her: Er det muligt at være fuldkommen?

Du kan blive forvandlet!

Du kan blive forvandlet, og beviset finder vi i disse bibelvers:

Andet Petersbrev 1,2-4: «Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre! Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.»

Andet Korintherbrev 3,18: «Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.»

Romerbrevet 12,2: «Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.»

Galaterbrevet 5,16: «Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.»

Andet Korintherbrev 5,17: «Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!»

Første Johannesbrev 3,2-3: «Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.  Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.»

Filipperbrevet 1,6: «Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.»  

Kolossenserbrevet 3,9-10: «Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse.»

Første Petersbrev 4,1-2: «Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.»

Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus.  Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.»

Galaterbrevet 6,15: «For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse.»

Kolossenserbrevet 3,5.12-14: «Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse … Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.  Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.»

Første Petersbrev 1,6-7: «Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags,  for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.»

Andet Petersbrev 1,5-7: «Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse,  til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed.»

Jakobsbrevet 1,2-4: «Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.»

Andet Korintherbrev 4,16: «Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag.»

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside om forvandling.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.