Er homoseksualitet synd?

Er homoseksualitet synd?

Gud har aldrig været uoplyst, naiv eller intolerant.

8 min. ·

Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker os fysisk, mentalt og åndeligt. På grund af syndens magt, indført i verden ved syndefaldet, gav Gud os åndelige love for at sikre, at seksualiteten kunne forblive den velsignelse, han mente den skulle være.

Efter syndefaldet greb Satan med det samme muligheden for at gøre brug af denne mægtige drivkraft. Han komplicerede den og styrede menneskene væk fra Guds velsignelse. Deres rene seksuelle instinkter var blevet smittet af synd, og pludselig skammede de sig over deres nøgenhed (Første Mosebog 3,7, 10-11). Urene lyster blev vækket, og de blev ved med at plage deres efterkommere gennem alle generationer.

Lyster og seksuel umoral

«Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.» Romerbrevet 1,26-27.

Guds ord gør det klart, hævet over enhver tvivl, at homoseksuel praksis er imod hans vilje og hensigt, og derfor er synd. Alle mennesker fristes til seksuel lyst i et mylder af former og udslag. Men Guds ord, hans åndelige lov er klar: Al seksuel aktivitet uden for ægteskabet mellem en mand og en kvinde er synd og kan ikke velsignes af Gud.

«Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den …Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.» Første Mosebog 1,27-28 og Første Mosebog 2,24.

Dette forhold – mellem en mand og en kvinde inden for et livslangt, trofast ægteskab – gentages igen og igen gennem hele bibelen og er det eneste seksuelle forhold, som er godkendt og velsignet af Gud.

Vor seksualdrift er ikke en synd. Men seksuelt begær uden for ægteskab mellem en mand og en kvinde frister os til at synde. Dette er det, bibelen kalder «lyster», og at give efter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ægteskabet, sex uden for ægteskabet, at give efter for urene seksuelle tanker – og at praktisere homoseksualitet. Bibelen er meget konkret, når det gælder dette. Nogle af disse bibelvers er opført i slutningen af denne artikel.

Gud er den højeste myndighed

Vore personligheder, tilbøjeligheder, reaktioner, orientering, synspunkter, meninger osv. er komplekse. Nogle af disse er programmeret i vore gener, mens andre bliver påvirket af vort miljø, omstændigheder, uddannelse, opdragelse og andre faktorer.

Samfund, kulturer og normer er i kontinuerlig forandring og udvikling, men Gud og hans ord, og ånden i ordet, forbliver uændret. Da Gud specifikt forbød homoseksuel aktivitet og anden seksuel umoral, var det ikke fordi han var uoplyst, naiv eller intolerant. Loven blev givet for at modvirke synd og det faktum, at menneskeheden var kommet bort fra Guds oprindelige hensigt og velsignelse. Det der var umoralsk efter Guds normer dengang, er ikke blevet moralsk i dag, bare fordi flertallet tåler og accepterer det.

Vi er heldige, fordi menneskerettigheder og friheder har været i fokus i vore tider, og undertrykkelse, overgreb og uretfærdighed bliver slået ned på. Men nogle af de «friheder» der råbes efter, eller som bliver lovliggjort, er direkte imod Guds åndelige love og lefler direkte med de syndige lyster i menneskets natur. Hverken vore egne eller flertallets foranderlige meninger eller synspunkter kan være vor højeste myndighed. Gud er skaberen. Han er almægtig, og det er kun hans vilje som den er udtrykt i bibelen, som er uforanderlig og fuldkommen i tid og evighed.

Homoseksuel praksis er udtrykkeligt nævnt som afskyelig for Gud, og som sådan bør dette ikke være et diskussionspunkt for kristne, der virkelig vil tjene ham. Hvis vi tror på Guds ord som er ord fra Gud, er det ikke noget at diskutere overhovedet. Vi kan ikke justere det til at passe vore egne formål, ligegyldigt hvor svært dette kan være.

Gud lader dig ikke blive fristet over evne

Det ikke at leve efter sin medfødte homoseksuelle lyst kræver et enormt offer og kan være en kamp som varer livet ud. Men Gud er trofast. Lige meget hvor svært det er, eller hvor uudholdelig lidelsen kan virke, giver han kraft til at sejre og leve et rent liv for ham.

«De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Første Korintherbrev 10,13.

Udgangen er korset – at døde alle syndige lyster (Kolosserbrevet 3,5-7, Galaterbrevet 5,24). Dette vil ikke nødvendigvis tage en persons naturlige drift eller lyst væk, men han er ikke længere en syndens slave. Han er fri til at tjene Gud og gøre hans vilje. Et sådant offer er meget behageligt for Gud, og han vil give en rig belønning, ikke kun i himmelen, men også her på jorden. Gud velsigner dem, som lever helt for ham. Ingen der virkelig har opgivet alt for at tjene Gud, vil fortryde det. Han ønsker kun det bedste for os.

Gud hader synd, men han elsker også hver synder, lige meget hvem de er, hvad deres baggrund er, eller hvad de har gjort (Romerbrevet 6,23). Han elsker hver og en af os, mere end vi kan fatte. Han sendte sin søn, Jesus Kristus, som betalte prisen for vore synder, og har vist os udvejen. Der er ikke en synd, som Jesus ikke døde for; der er ikke en fristelse, som Gud ikke kan give os styrke til at overvinde. Han har rakt sin hånd ud – grib fat i den!

«Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv.» Romerbrevet 6,22. Kampen kan være vanskelig, offeret kan være tungt, men det kan ikke sammenlignes med det evige, herlige liv, som Gud skal give til dem, der har sit navn skrevet op i livets bog – dem som har sejret. (Romerbrevet 8,18 og Johannes' Åbenbaring 3,5)

Nogle bibelvers om seksuel umoral

«Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.» Tredje Mosebog 18,22.

«Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.» Første Korintherbrev 6,9-11.

«I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. » Matthæusevangeliet 5,27-28.

«Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.» Første Korintherbrev 6,18.

«Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.» Hebræerbrevet 13,4.

«Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.» Romerbrevet 1,24-27.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.