«Han er opstået!» livsforvandlende bibelvers i påsken – Matthæusevangeliet 28

Inspiration, opmuntring og formaning. Håb – ikke bare i påsken, men hele året!

«Han er opstået!» livsforvandlende bibelvers i påsken – Matthæusevangeliet 28

Han er opstået!

«Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå!»
Matthæusevangeliet 28,6.

Disse mægtige ord englen sagde påskemorgen, er nogle af de mest betydningsfulde nogensinde. Jesus Kristus, menneskesønnen, døde faktisk men han havde besejret døden! En evig, strålende, ny og håbefuld dag var oprundet, for alle de som tror på ham. Disse bibelvers viser, hvad påsken betyder for hver enkelt af os personligt:

Hvad skete der langfredag?

Syndens løn er døden. Hver eneste person der nogensinde har levet på jorden har syndet og fortjener at betale straffen. Ikke kun fysisk død, men også at vor ånd bliver evig skilt fra Gud, vor skaber. Med én undtagelse. Jesus Kristus, Guds søn, kom til jorden som menneskesønnen, et menneske som os – og i kraft af Guds ånd levede han et helt uskyldig, rent liv på jorden og sejrede over al synd.

Da Jesus blev korsfæstet på Golgata, oplevede han til og med at Gud forlod ham et stykke tid. Han døde, en uskyldig mand, den eneste person i hele historien som ikke fortjente døden. Han tog straffen for hele verdens synd på sig, inklusiv al din og min synd, og vendte Guds vrede mod synd bort fra os!

Jesus måtte aldrig sone for synder han havde begået, men hans død blev forsoningen for vore synder. Det betyder, at hvis jeg tror på ham, får jeg alle mine synder tilgivet. De bliver visket bort. Glemt. Langfredag fik jeg nåde, som jeg på ingen måde fortjener eller kan tilbagebetale:

«Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder
Efeserne 2,1.

«Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig.»
Salmernes Bog 32,1-2.

«For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.»
Romerne 6,23.

«Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder
Johannes’ Første Brev 4,10.

«For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv
Johannesevangeliet 3,16.

«Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden
Romerne 5,8-9.

«Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;  i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse
Kolossenserne 1,13-14.

«For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.»
Efeserne 2,8-9.

«… på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt
Peters Første Brev 2,24.

Hvorfor var Kristi opstandelse mulig?

Ved aldrig at give efter for fristelsen blev synden «korsfæstet» i Jesu liv. Fordi Jesus aldrig syndede, kunne døden ikke holde ham. Det var ved døden (over synden), at Jesus besejrede døden. Han blev oprejst fra graven og sidder nu i himmelen på højre side af Gud, faderen.

Tag dig tid til at læse disse bibelvers grundigt; find dem i bibelen og læs dem i kontekst. Jesu enorme offer var ikke bare hans korsfæstelse, men hele hans liv, hvor han fornægtede sin egen vilje og gjorde faderens vilje – for vor skyld! En kærlighed der var stærkere end døden!

«… Guds evangelium … om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde.»
Romerne 1,1-4.

«Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.»
Hebræerne 2,14-15.

«Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet …»
Romerne 8,3.

«Men Jesus svarede dem: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv
Johannesevangeliet 12,23-25.

«Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.»
Romerne 6,9-10.

«For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden
Peters Første Brev 3,18.

Hvad betyder det at være korsfæstet med Kristus?

Jesus levede på jorden, ikke bare for at sone de synder, vi har begået, men fremfor alt at efterlade os fodspor, som vi kan efterfølge. Længe før han blev korsfæstet på Golgata, sagde han, at hvis vi vil følge ham, så skal vi fornægte os selv, hade vort eget liv (vor egen vilje, synden i vort kød) og hver dag tage vort kors op. På denne måde bliver lysterne og begæringerne i vort kød fornægtet og «dødet», før de bliver til synd.

Vi kan ikke følge Jesus op på Golgata-korset, men vi kan følge ham ind i døden over synden ved at bruge dette «daglige kors» og altid bære «Jesu død» med os i legemet.

Læs disse bibelvers og tænk på det budskab, de indeholder, hvad det betyder at følge Jesus, og den enorme magt der er i at «fornægte sig selv, og hver dag tage sit kors op og følge ham».

«Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden
Romerne 6,4-7.

«Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.»
Romerne 6,11-12.

«… for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død …»
Filipperne 3,10.

«For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever
Romerne 5,10.

«For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.»
Første Brev til Korintherne 1,18.

«Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov
Romerne 8,1-2.

«Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.»
Galaterne 2,19-20.

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund …»
Peters Første Brev 2,21-22.

«Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig
Lukasevangeliet 9,23.

«De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne
Galaterne 5,24.

«Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.»
Andet Brev til Korintherne 4,10.

Hvad er vort håb ved Jesu opstandelse?

«Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde …»
Peters Første Brev 1,3.

Jesu opstandelse betyder, at synden er blevet besejret, og Gud kunne bruge et menneske til at gennemføre det! Det betyder, at Jesu plan var vellykket, Satans magt blev besejret, og det er nu muligt for os andre mennesker at følge i hans fodspor! Det betyder, at han lever og går i forbøn for os. Det betyder, at vi har et håb om evigt liv, ikke bare som en følge af tilgivelse, men et liv med indhold – åndens frugt som vi får, når vi følger Jesus og deltager i hans liv! Det betyder, at vi kan have samfund med Gud! Det betyder, at vi kan løfte vore hoveder og glæde os til Jesu genkomst, da vi ved, at vi tilhører ham og har løftet om at arve alt, sammen med ham, vor elskede frelser, vor Herre, vor bror! Han er blevet oprejst! Han er opstået!

«Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.»
Romerne 8,34.

«Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt.»
Esajas’ Bog 25,8.

«Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham
Romerne 6,8.

«Og når hans ånd, han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.»
Romerne 8,11.

«Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør
Johannesevangeliet 11,25.

«Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft
Første Brev til Korintherne 6,14.

«Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel.»
Jobs Bog 19,25-27.

Dette er selvfølgelig kun et lille udvalg af bibelvers om betydningen af Jesu liv, død og opstandelse, som vi tænker på specielt i påsken. Tag din bibel frem og læs om Guds plan og kærlighed for os mennesker, og hvordan Jesus Kristus kan forvandle dit liv for altid, både her i denne verden og senere i al evighed!

Hvis disse bibelvers var inspirerende for dig, vil du måske også udforske vor temaside om påske. Her er nogle udvalgte artikler, som du nok også kan lide:

/al-grund-til-at-fejre-35-bibelvers-at-taenke-paa-i-julen

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.