Hvad siger bibelen om de sidste tider?

Et sammendrag af de hændelser, der skal ske i endens tid.

Der er skrevet meget i bibelen om de sidste tider, og det kan være forvirrende at prøve at følge med i det hele. Her har vi opsummeret referencer fra hele bibelen for at give et bedre billede af de hændelser, der skal ske i de sidste tider.

De syv segl brydes

«Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv seglJohannes’ Åbenbaring 5,1. For hvert segl der brydes, bliver der en stigning af krig, sult, naturkatastrofer, osv. på jorden. Vi kan læse en fuld redegørelse af de syv segl i Johannes’ Åbenbaring 6-8.

Brydningen af seglene er den første fase i den store trængsel, en tid med uro og nød der betegner de sidste tider.

Læs mere om den store trængsel her.

Brudens oprykkelse

Oprykkelsen er det navn der er givet til anledningen, når Jesus kalder sin brud hjem. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår oprykkelsen vil ske. Kun Gud ved det (Matthæusevangeliet 24,36). En klar beskrivelse af oprykkelsen er givet i disse vers fra Første Thessalonikerbrev:

«For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.» Første Thessalonikerbrev 4,16-17

Oprykkelsen er ikke det samme som Jesu genkomst, der finder sted i slutningen af den store trængsel.

Læs mere om oprykkelsen her.

Lammets bryllup

Lammets bryllup er bryllupsfesten i himmelen mellem Jesus og hans brud.

«Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig: »Skriv: Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.« Og den sagde til mig: »Det er Guds sande ord.« Johannes’ Åbenbaring 19:7-9.

Der er ikke skrevet meget om Lammets bryllup i bibelen, men vi kan antyde, at Lammets bryllup finder sted mellem oprykkelsen og Kristi genkomst, lige før tusindårsriget.

Læs mere om bruden og Lammets bryllup her.

De syv basuner

Efter at bruden er blevet oprykket, og skøgen er kastet ned, kommer den anden fase i den store trængsel. Denne fase består af syv engle der blæser i syv basuner i himmelen. Hver gang en af englene blæser i en basun, bliver der udløst en ny plage på jorden. Detaljer om denne tid står beskrevet i Johannes’ Åbenbaring 8-11.

I denne fase vokser Antikrist og dyret også frem, en konfederation af verdens ledere og regeringer der spotter Gud og tilbeder sig selv. Du kan læse mere om dyret og Antikrist i Johannes’ Åbenbaring 13.

Når den sidste basun lyder, er andengrøden blevet høstet ind (givet deres liv som martyrer). Satan kastes så ud af himmelen og ned til jorden (Johannes’ Åbenbaring 12, 9). Så er Gud klar til at udøse sin vrede og dom over jorden.

De syv skåle tømmes

Den tredje og sidste fase af den store trængsel er når syv vredesskåle udtømmes over jorden. Nu har Gud taget både førstegrøden og andengrøden op. De der er tilbage på jorden er Satan, Antikrist, dyret og alle de som følger dem. De som har valgt at følge Satan indtil nu vil ikke længere have nåde til at omvende sig. De oplever Guds dom.

Hver skål bringer nye plager og trængsler til jorden. En fuldstændig beretning om dette kan du læse i Johannes’ Åbenbaring 16. I løbet af denne tid er nationen Israel det eneste stabile og trygge land. Guds løfter til Israel holder stadigvæk. På grund af dette samler Antikrist alle sine kræfter og tager op for at føre krig mod Jerusalem. I Israels største nød kommer Jesus tilbage med himmelens hærskarer for at frigøre jorden, og så kommer der en tid med fred, tusindårsriget.

Jesu genkomst

I slutningen af den store trængsel, når alle nationer er samlet for at føre krig imod Jerusalem, kommer Jesus tilbage med sin brud. Dette er det, der er kendt som «Jesu Kristi genkomst», da han kommer tilbage med sin brud for at besejre Antikrist, dyret og deres tilhængere (Johannes’ Åbenbaring 17,14).

«Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem.» Zakarias’ Bog 14,3-4. Se også Johannes’ Åbenbaring 19,11-16.

Efter slaget bliver Satan bundet i afgrunden i tusind år (Johannes’ Åbenbaring 20, 1-3). Jesus kaster Antikrist og dyret ned i ildsøen. De som fulgte dem vil blive dræbt med Guds ords sværd (Johannes’ Åbenbaring 19,19-21). Nu regerer Kristus sammen med de hellige i tusind år (Johannes’ Åbenbaring 20,4). Dette kaldes tusindårsriget.

Læs mere om Jesu genkomst her.

Tusindårsriget

Tusindårsriget er navnet givet til det tusindårige fredsrige, når Jesus regerer over hele jorden fra Jerusalem.

Det er en virkelig fantastisk tid på jorden. Læs Esajas’ Bog 65,20-25 for en fyldigere beskrivelse af den vidunderlige harmoni, der præger denne tid. Hele jorden regeres af Kristus, hans brud og martyrerne. (Johannes’ Åbenbaring 20,4).

I slutningen af tusindårsriget løses Satan fra sine lænker i en kort tid, men det er usikkert nøjagtig hvor lang denne tid er. Han samler da en hær fra hele jorden, og de omgiver Jerusalem igen. Gud sender så en ild ned fra himmelen for at fortære dem. Djævelen kastes til sidst i søen med ild og svovl, hvor dyret og Antikrist er, og de skal der pines i evigheden lang (Johannes’ Åbenbaring 20,7-10).

Dette sker i slutningen af tusindårsriget, og er den sidste hændelse før den endelige dom finder sted.

Læs mere om tusindårsriget her.

Dommens dag

Den endelige dom finder sted i slutningen af tusindårsriget, efter Satans sidste oprør. Denne dom er for alle dem, som ikke allerede har oplevet Guds dom.

Alle døde bliver nu oprejst, og sammen med de levende dømmes de foran Guds store, hvide trone efter sine gerninger i sin her på jorden. Der åbnes bøger som indeholder detaljer om, hvad alle har gjort med sit liv. En anden bog kaldet livets bog bliver også åbnet (Johannes’ Åbenbaring 20,11-12).

De som har vist udholdenhed i god gerning modtager herlighed, ære og fred. Alle der har praktiseret uretfærdighed, i alle sine forme, og som forbliver forhærdet, får Guds vrede og retfærdige dom, uafhængig af hvem de er, eller hvilken religiøs baggrund de har. Gud er en retfærdig Gud (Romerbrevet 1,27-2: 16). Alle hvis navn ikke bliver fundet indskrevet i livets bog bliver kastet i ildsøen (Johannes’ Åbenbaring 21,8).

Læs mere om dommens dag her.

Evigheden

Når Gud gør alt nyt inkluderer det en ny himmel og en ny jord, fordi både en gamel himmel og den gamle jord er blevet besmittet af synd. Selv himmelen blev smittet dengang, da Satan prøvede at ophøje sig over Gud.

I Guds nye skabelse findes der ikke længere syndens konsekvenser fra den første skabelse – sorg, smerte og død. Samfund imellem Gud og mennesker er genoprettet, samt samfund imellem mennesker. Jesus regerer fra Jerusalem med sin brud, og fra dem lyser Guds herlighed over den nye jord.

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Johannes’ Åbenbaring 21,1-5.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.