Hvad vil det sige at bære meget frugt?

Lignelsen i Johannesevangeliet 15 kan virke ganske abstrakt. Jesus er vinen, vi er grenene, og Gud er vingårdsmanden. Hvad betyder alt dette?

Hvad vil det sige at bære meget frugt?

“Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.  Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.” Johannesevangeliet 15:1-8.

Nogle mennesker tror, at de frugter der her refereres til har noget at gøre med åndens nådegaver—hvor mange mennesker de har vundet for Kristus, hvor meget de har profeteret i hans navn og andre forskellige gode gerninger opnået gennem de åndelige nådegaver. Men Jesus advarer om, at der er mange der kalder ham “Herre, Herre” som har gjort mange gode gerninger, som benyttede sig af åndens nådegaver, men alligevel kendte han dem ikke (Matthæusevangeliet 7:21-23). Når Jesus taler om at bære frugt ved at blive i ham, taler han om de åndens frugter, som kommer frem i deres liv som vandrer i ånden.

Hvad vil det sige at blive i ham

At bære frugt, åndens frugt, kan kun lade sig gøre ved at blive i Jesus og vandre i ånden. At blive i Jesus er en meget aktiv livsstil! Det betyder, at leve på en sådan måde, at jeg altid bliver fundet i ham, at vandre hånd i hånd med ham, at leve ifølge hans ord. “Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer …” Det er klart, at det, at blive i Jesus har at gøre med, at hans ord bliver i (dvs. hviler i, har magt i) mit hjerte og sind. Når Jesu ord bliver og har magt i mit hjerte og sind, så jeg adlyder dem ved Helligånden, så vil åndens frugter, Jesu dyder, også komme frem i mit liv.

Hvad det vil sige at bære frugt

Det er klar at det, at bære frugt—åndens frugt—er enhver kristens kald: “Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.” Johannesevangeliet 15:1-2.

At bære åndens frugter er ikke frivilligt i kristenlivet. At bære frugt er et resultat af lydighed mod Guds ord og Helligåndens påmindelser. Ligegyldighed og forsætlighed mod Guds vilje betyder, at jeg ikke er en sand kristen —en Kristi efterfølger—og det betyder at jeg ikke kan have samfund med Jesus Kristus og faderen (Johannesevangeliet 14:15-17; Johannesevangeliet 14:21,23-24; Første Johannesbrev 1:6-7). Jesus selv siger her, at hver gren som ikke bærer frugt bliver fjernet af faderen. Sådan en tanke burde vække mig til alvor, men burde ikke føre til modløshed, håbløshed eller tynget. Det burde hellere være en inspiration til at jeg bærer mere frugt og har samfund med ham!

Så hvordan kan jeg bære frugt? Åndens frugter kan kun komme frem i mig ved åndens kraft. Ingen mængde af egne anstrengelser vil bære åndelig frugt. Det kræver en total overgivelse af min egen vilje til Gud, så jeg kan adlyde Jesu ord i livets daglige situationer, for at åndens frugt kan komme frem, i stedet for min egen natur. Sådan en total overgivelse sker, når Jesus er min første kærlighed og har magt i mit hjerte og sind. Så er det hans vilje—hans ord—der udføres i mit liv, og ikke min egen vilje. Så kommer åndens frugt—frugten af at adlyde Jesu ord—frem helt naturligt.

Hvad det vil sige at blive beskåret

Grenene som bærer frugt bliver beskåret, så de kan bære endnu mere frugt. Hvis grenene havde følelser og blev spurgt, hvordan det føles i beskærelses-processen, ville grenen uden tvivl have svaret, “Ganske smertefuldt!”

Det kan nogle gange føles på samme måde for os som lever helhjertet for Gud og vandrer i ånden efter vor bedste evne og kundskab. Åndens frugter kommer frem, men der kan være områder, hvor frugterne er umodne eller hæmmede. Vingårdsmanden kommer for at beskære og skære dele af grenen i håbet om, at grenen vil bære endnu mere frugt—frugt som bliver mere perfekt og rigelig med tiden og beskæring. Dette er også kendt som Guds tugt, eller hans behandling med os (Hebræerbrevet 12:5-11).

Faderen er vingårdsmanden, og han beskærer. Han tillader nogle gange at der kommer vanskelige omstændigheder og situationer over os: dårlig økonomi, dårligt helbred, modstand, misforståelse, et vanskeligt forhold, osv. Sådanne prøvelser fører os til enden af vor egen styrke på område efter område, på områder hvor vi ikke vidste, at vi brugte vor egen styrke og ikke Helligåndens kraft. Vi ser vores mangel på åndens frugter, og det vækker i os en trang efter dybere overgivelse til Jesus og en dybere lydighed mod hans ord. Der står skrevet: “… og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.” Apostlenes Gerninger 5:32.

En stadigt voksende lydighed mod Guds ord—vandre i ånden—bringer en stadigt voksende kraft i ånden, og så kan åndens frugter blive grundfæstede i vore liv i stigende grad.

Bære meget frugt

Den glæde og tilfredshed som går hånd i hånd med at bære mere perfekt og rigelige frugter, er ikke kun reserveret til vingårdsmanden, men er også til grenen. Grenen tager del i vingårdsmandens glæde, fordi det er grenens trang at bære mere perfekt og rigelig frugt, så vingårdsmanden kan blive herlig-gjort. Derfor kan grene bære smerten af beskærelsen, ligesom Jesus kunne bære korsets smerte: “… for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset  …” Hebræerbrevet 12:2.

At bære rigelig frugt, åndens frugt, er enhver troendes kald og Guds løfte til dem! Og ved Guds nåde er det også muligt for dig! Ved dette bliver faderen herliggjort, og Jesus har sagt: “… så vil I være mine disciple.”

Du er måske interesseret i at læse mere på vores temaside om bibelstudier og kommentarer.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.