En discipels udvikling – Korsets vej og at bygge menigheden

At modtage syndernes forladelse gør os i stand til at begynde et nyt liv. Nu er disciplene klar til at starte på den vej, som fører mod målet – at blive som deres mester, Jesus Kristus.

Vi ved, at det er muligt at blive som vor mester, fordi han tog det samme kød og blod på sig, som os (Hebræerbrevet 2:14). Han er nu ophøjet over alle navne og sidder ved Guds højre hånd (Filipperbrevet 2:5-11; Hebræerbrevet 8:1), men siden han har været som os, er vi i stand til at følge ham og ende der, hvor han er i dag. For at opnå dette mål bliver disciplene givet Helligånden som en hjælper og vejleder til hele sandheden (Johannesevangeliet 15:26 og 16:13).

Korsets vej

Da han var her på Jorden, lærte Jesus at adlyde Guds vilje i stedet for sin egen (Hebræerbrevet 5:8). Denne ”egenvilje” (eller eget liv) er den synd i kødet, som vi alle har arvet. Som et menneske havde Jesus også arvet denne egenvilje og blev fristet, men hans faste beslutning fra starten var, ”ske ikke min vilje, men din!” (Lukasevangeliet 4:15 og 10:5-7). Guds ånd viste ham synden i kødet, og han åbnede en vej, hvor alle hans disciple kunne følge efter. Den vej kaldes korsets vej (Romerbrevet 8:3-4; Hebræerbrevet 5:7-8; Første Petersbrev 4:1-2).

Jesus sagde, at en discipel skal ”dagligt tage sit kors op” Lukasevangeliet 9:23. Her mener Jesus ikke korset på Golgata, men det ”indre kors” som han selv gjorde brug af hver dag her på jorden. Det var på dette kors al synd i hans kød blev ”korsfæstet”, når det havde modtaget sin dom. Denne selvfornægtelse førte til lidelse i kødet, men bragte død over synden, så tilbøjeligheden til synd blev aldrig overført til synd i tanker, ord eller gerning. Dette skete dagligt, indtil al synd i Jesu kød var fordømt, og han kunne sige, ”det er fuldbragt!”, da han blev korsfæstet på Golgata (Johannesevangeliet 19:30). Derfor formanede han sine disciple til at tage deres kors op og hade deres eget liv (eller egenvilje), (Lukasevangeliet 14:26-27). (Læs under emnet ”Kristus åbenbart i kød) for at vide mere.)

Dommen over synden som blev eksekveret i Kristus skal nu, ved tro, også eksekveres i hans disciple. Helligånden, sandhedens ånd, viser synden i disciplenes kød, og de ”får lys” over deres egenvilje. Jesu disciple elsker sandheden og er frivilligt enige med dommen. I stedet for at trække sig tilbage, erkender de og hader deres egenvilje! De tager sit kors op, fornægter sin egen vilje og synden i kødet. Dette bringer lidelser, men ånden giver styrke til at holde ud, og resultatet er sejr over synd (Første Petersbrev: 4:1-2). (Læs under emnet “Korsets budskab” for at vide mere.)

På denne korsets vej bliver vi gradvist formet til Kristi billede (Første Korintherbrev 15:48-50; Andet Korintherbrev 3:18). Resultatet af kampen mod synden og at lide på korset, er Jesu liv, dyderne – kærlighed, mildhed, sagtmodighed, ydmyghed, barmhjertighed, osv. – vil gro (Galaterbrevet 5:22-23; Andet Petersbrev 1:4). ”Det er præcis, hvad Paulus oplevede: Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme”. Andet Korintherbrev 4:10.

En Kristi medarbejder: Bygge hans menighed

Som vi tager mere del i Jesu liv, etablerer vi en tæt fællesskab med ham. Som forholdet bliver dybere, begynder han at dele sine tanker, intentioner og planer med os. Vi begynder at forstå, at denne plan går langt dybere end vore personlige liv.

Jesus længes efter at “føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.” Efeserbrevet 5:27. Målet er at danne et legeme der består af Jesu disciple, de som har fulgt ham og kommet til sejr over synd. Som deres individuelle ”egenviljer” er blevet bragt i Jesu død på korset, bliver Kristi liv åbenbaret i hver en af dem, og de vokser op til Jesus som er hovedet, i fuldkommen enhed (Johannesevangeliet 17:20-23; Første Korintherbrev 12:12-14; Efeserbrevet 4:13-14). (Læs under emnet: “Menigheden – Kristi legem” for at vide.)

Igennem forskellige tider og generationer har disciple bidraget til denne proces med at bygge menigheden, Kristi legeme, ved utrætteligt at arbejde af kærlighed til mesteren. Nu har også vi modtaget nåde til at gå ind i dette arbejde. Som vi beder for menigheden og Guds folk, går vi ind i en åndelig kamp imod kræfter og principper, imod onde åndsmagter i himmelrummet, hvis eneste formål er at ødelægge Guds værk. Vi står sammen med Kristus imod Satan og hans magter og metoder, som ønsker at ødelægge Guds værk. I denne kamp er Kristi medarbejdere udrustet med Guds fulde rustning (Efeserbrevet 6:10-18).

Disciple samarbejder også med deres mester på andre måder. Ved at følge åndens mindelser, formaner og lærer de mennesker al visdom for at få hvert menneske til at fremstå fuldkommen i Kristus (Kolossenserbrevet 1:28). De giver agt på Jesu formaning om at vogte hans får (Johannesevangeliet 21:15-18). En kærlighed til Kristus og alle mennesker motiverer dem, og de glemmer sig selv fuldstændigt, som de kæmper for at fuldføre Guds frelsesplan.

Midt i vort arbejde for Gud og Kristi legeme, fortsætter det indre rensende arbejde i os. Disciple som bærer frugt bliver ”beskåret”, så de kan bære mere frugt (Johannesevangeliet 15:1-8). Når disciple har gjort et arbejde for Gud, hengiver de sig selv til bøn og bringer det i lyset (Johannesevangeliet 3:20-21). Der opdager de, at på grund af synden i kødet, kan det være at alt ikke er fuldt acceptabelt for Guds åsyn. Så dømmer og renser de sig selv i lyset. Dette forøger deres åndelige forståelse og udvikling.

Disciplenes udvikling bliver ved indtil slutningen af deres liv. Deres vej er som solen, der skinner mere og mere indtil højlys dag (Ordsprogenes Bog 4:18). Dagen vil komme, hvor Jesus vil hente alle de, som så trofast fulgte ham og tjente ham. De vil blive fremstillet som en herlig menighed, hvor hvert medlem er uden plet eller rynke. Hver discipel er blevet som sin mester og har fuldført den gerning, han var sat til at gøre. Han vil høre mesteren sige: “Godt, du gode og tro tjener!” Matthæusevangeliet 25:23.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

1

Discipelliv – Introduktion

Jesus formaner os til at opgive alt for at følge ham – for at blive hans disciple. Hvad betyder det at være en discipel? Hvorfor er det værd at opgive selv vort eget liv for dette? Jesus selv har kaldt os til […]

Læs mere
2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
4

En discipels udvikling – tilgivelse og Helligånden

En af de mest interessante aspekter af discipellivet er, at det består af konstant vækst og udvikling. Jesus selv skulle lære lydighed, da han var et menneske på jorden (Hebræerbrevet 5:8), og han gennemgik en åndelig vækst: “Og Jesus gik frem i […]

Læs mere
5

En discipels udvikling – Korsets vej og at bygge menigheden

At modtage syndernes forladelse gør os i stand til at begynde et nyt liv. Nu er disciplene klar til at starte på den vej, som fører mod målet – at blive som deres mester, Jesus Kristus. Vi ved, at det er muligt […]

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere