Gå til indhold

En discipels udvikling – tilgivelse og Helligånden

En af de mest interessante aspekter af discipellivet er, at det består af konstant vækst og udvikling. Jesus selv skulle lære lydighed, da han var et menneske på jorden (Hebræerbrevet 5:8), og han gennemgik en åndelig vækst: Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.” Lukasevangeliet 2:52.

Selvom vejen er unik og personlig for hver disciple, er der forskellige stadier af udvikling, som alle disciple går igennem. Hvert stadie fører dybere ind i Guds frelsesplan, som forvandler os til en ny skabning – at være som Kristus!

Syndernes forladelse og hvad der følger

Vi begynder at søge Gud, fordi han har kaldt os. Vi bliver vågne for og træt af synden, verden og tomheden af et liv uden Gud. Syndens og verdens løn er en dårlig samvittighed og en sjæl i mørke. Vi søger Gud og vender os fra mørke, fra synd og fra verden, og Gud tager imod os. Vi beder om, og modtager syndernes forladelse, ved troen på Jesus Kristus. Vi er givet en chance for at starte vort liv med en ren tavle.

Bevidstheden om at have vore synder tilgivet fylder os med frelses-glæde. Frelse fører til ægte kærlighed til vor mester. Det resulterer i en længsel efter at søge hans ord og følge i hans fodspor – en længsel efter at blive hans discipel.

Som vi begynder at adlyde han ord, opdager vi, at lysterne og begærene i vort kød bliver ved med at eksistere efter vor omvendelse. Vi bliver stadigvæk fristet som før, og vi har ikke kraften til at bryde fri fra dem. Vi er fanget i at begå de samme fejl, og at falde i de samme svagheder igen og igen, og vi går til Gud i bøn for at få tilgivelse. Gud tilgiver gladeligt.

Mange troende lever på dette stadie uden nogensinde at gøre yderligere fremgang. De klager over deres svaghed, og vandrer i en cyklus af synd og tilgivelse. De falder gradvist ind i et stadie af ligegyldighed, og tror ikke på at livet kan være anderledes. Generelt set er de tilfreds med daglige andagter og normale kristne rutiner. Nogle af dem vier sig til intensiv kristen – og velgørenhedsarbejde, som giver dem en vis grad af glæde og tilfredshed. Den indre, åndelige trang som skulle have fundet opfyldelse igennem en indre vækst og udvikling aftager gradvist, og de bliver rodfæstet i deres udviklingsstadie.

Når Gud viser os vor svaghed, er det ikke meningen, ar vi forbliver der. Vi skal gøre fremgang. At modtage syndernes forladelse er en stor gave som fører til liv, men intentionen er at følge Jesus og komme til et sejrende liv. Når vi som disciple ser vor svaghed, bliver en trang efter kraft til at sejre vækket i os. Vi bliver mere og mere træt af cyklussen af at synde og få tilgivelse, uden sand sejr. Med tiden kommer vi til fuld erkendelse af vor fuldstændige manglende evne til at sejre over synden i vort kød, i vor egen styrke (Romerbrevet 7:15-24). Når vi ikke længere stoler på vor egen menneskestyrke, er vi klar til at underkaste os selv Guds vilje i troens lydighed, og modtage kraften, som Gud kan give, til at sejre, og som Jesus lovede: Helligåndens kraft (Johannesevangeliet 14:15-18; Johannesevangeliet 14:26; Johannesevangeliet 15:26).

Leve og vandre i Helligånden

Helligånden bliver givet til hver eneste disciple som ønsker at gøre Guds vilje. Nogle oplever åndens dåb som en dramatisk hændelse. Guds kraft flyder bemærkelsesværdigt igennem hele kroppen – ledsaget af en ubegrænset velsignelse, der bliver manifesteret som den højeste form for lykke og glæde. For andre kan oplevelsen med at få Helligånden ske mere gradvist over en tidsperiode. En som har modtaget Helligånden går ind i et stadie med åndelig velvære, og der er fare for, at han kommer til at hvile i denne tilstand, uden at gøre den fremgang som Helligånden var sendt for at hjælpe ham med.

Vi har en tendens til at glæde os over det faktum, at vi er glade, at vi har modtaget kraft, at vi har fred. Ved at glæde sig over sejr i ydre ring, bliver det indre liv ofte overset. Men Jesu liv går dybere. Han vil lede os til en dybere erkendelse, så vi kan opnå et højere liv. Derfor formaner Paulus disciplene: Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.” Galaterbrevet 5:25.

Med ånden bliver Kristus den motiverende kraft i en discipels liv. Ånden giver vækkelse. Store dele af skrifterne, som har været uklare, bliver nu klare. At stride for at tjene Kristus bliver erstattet af den motiverende åndens kraft. Nu har disciple sejr over områder, hvor de tidligere led nederlag. De bange bliver frimodige, de svage bliver stærke og de vaklende bliver stående.

Jesus sagde, at Helligånden skal lede os til hele sandheden (Johannesevangeliet 16:13). Helligånden afslører mere af synden i disciplenes menneskenatur, som de ikke tidligere var klar over. Ånden bruger ofte ydre omstændigheder til at åbne disciplenes øjne for dybden af stolthed, utålmodighed, urenhed, mangel på kærlighed, osv. i deres kød, selvom de helhjertet følger Kristus. Dette fører til fattigdom i ånden og nød, og Guds kraft kan gennemføres i denne fattigdom (Andet Korintherbrev 12:9). Disciple følger Jesu formaning om at tage korset op, fornægte sin egen vilje og dø for synden. Den resulterende sejr er ikke i deres egen kraft, ikke noget at prale af, men resultatet af åndens lydighed og igennem Guds kraft. Den nye skabning som kommer frem, er Guds værk alene (Andet Korintherbrev 5:17; Første Petersbrev 4:19).

Nogle troende på dette stadie trækker sig tilbage, fordi de er bange for at miste, hvad de allerede har. De vil være stærke, men ånden fører dem til fattigdom og svaghed, som fører til lidelse. Når de begynder at mærke dommen, og glæden bliver blandet med lidelse, kan de spørge, ”hvorfor er det ikke som i starten, da jeg blev døbt med Guds ånd?” I stedet for at komme til et dybere liv, bliver mange grundfæstet i deres første oplevelse med Helligpnden. De gør disse oplevelser til tomme lærdomme og følsom tilbedelse, og bliver ved med at bygge videre på rationelle konklusioner og ydre forme, uden at udvikle sig videre i det indre liv som en discipel.

For at fortsætte på den vej Jesus gik, skal discipline elske sandheden og Guds dom. Det evige liv i Kristus kan kun opnås på bekostning af disciplenes selvliv.

2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere
Følg os