Gå til indhold

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Ved at tage det andet kors op, er vi færdige med at tjene synden med vort sind. Dette skal være aktivt i os, hvis vi skal modtage nåde til at leve et liv skjult med Kristus i Gud, som træder i kraft med det tredje kors (Kolossenserbrevet 3:3-4). Når det andet kors er aktivt, kommer Helligånden over os og skriver love og bud i vore hjerte og sind – love som frigør os fra at gøre vor egen vilje; love der går udover kødets åbenbare gerninger (Galaterbrevet 5:19-21). I lydighed mod ånden tager vi det tredje kors op, hvilket er det kors, som Jesus taler om i Matthæusevangeliet 16:24 og Lukasevangeliet 9:23.  Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.” Lukasevangeliet 9:23. Jesu formaning indebærer en dyb frelse, meget mere end at modtage tilgivelse for begåede synder (det første kors), og at aflægge bevidst synd (det andet kors). Dette er, hvad et liv i ægte discipelskab handler om. Ved dette kors kan vi få del i Kristus, som er Guds visdom, med det resultat at vi bliver forvandlet til Jesu billede (Første Korintherbrev 1:21-26; Filipperbrevet 3:7-11). Paulus skriver om at møde syndens lov i vore lemmer, som går imod Guds vilje (Romerbrevet 7:22-23). Denne tilbøjelighed til at synde bliver også kaldt  “synd I kødet” eller “min vilje”, og er også tilstede i en omvendt troende som har modtaget tilgivelse, og som er stoppet med al bevidst synd. Det er dette Johannes mener, når han siger, at vi har synd (Første Johannesbrev 1:8). Paulus, som gerne ville følge Jesus, fandt denne lov virksom i sine lemmer og råbte ud , Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme??” Romerbrevet 7:24. Med det samme svarer han:: Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov .” Romerbrevet 7:25. Svarene ligger i at se på, hvordan Jesus gjorde det.

Vor “egenvilje” (eller selvvilje) er synden i kødet, som vi alle har arvet. Som menneske havde Jesus også arvet denne selvvilje, og blev fristet, men hans faste løsning fra starten var , “Ske ikke min vilje, men din (Lukasevangeliet 22:42; Hebræerbrevet 4:15; Hebræerbrevet 10:5-7).  Han skulle lære lydighed, fordi han også havde en menneskenatur (Hebræerbrevet 5:7-8). Guds ånd udpegede synden i hans kød, og Jesus var enig i dommen. På denne måde blev synden fordømt i Jesu kød, og han åbnede en vej, som alle hans disciple kunne følge, hvilket vi kan kalde korsets vej (Romerbrevet 8:3-4; Hebræerbrevet 5:7-8; Første Petersbrev 4:1-2). Jesus fortæller os, hvordan vi skal gøre dette, når han siger at en discipel skal “skal tage sit kors op dagligt” og følge ham (Lukasevangeliet 9:23). Her referer Jesus ikke til det første kors på Golgata, hvor vi ikke kan følge ham som et offer for andres synder, det var heller ikke det andet kors hvor bevidst synd bliver aflagt, fordi Jesus aldrig syndede og ikke behøvede at aflægge den. Det kors Jesus refererer til, er det tredje kors, et metaforisk ”indre kors” som han selv gjorde brug af hver dag, han levede her på jorden. Det var på dette kors, at al synd i hans kød blev ”korsfæstet”, da det havde modtaget sin dom. Denne selvfornægtelse forårsagede lidelser i hans kød, men bragte død over synden så tilbøjeligheden til at synde aldrig blev til synd i tanker, ord eller gerning. Dette skete dagligt indtil al synd i Jesu kød var fordømt, og han kunne råbe ud, ”det er fuldbragt!”, da han blev korsfæstet på Golgata (Johannesevangeliet 19:30). Derfor formanede han sine disciple til at følge ham, ved at tage deres kors op hver dag og hade deres eget liv (eller selvvilje) (Lukasevangeliet 14:26-27). (Læs under emnet ”Kristus åbenbaret i kød” for at vide mere.) Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden” .” Første Petersbrev 4:1.

Peter skriver, at vi skal væbne os selv med det samme sind som var i Kristus. Ved dagligt at tage korset op, som Jesus gjorde, og ved Helligåndens åbenbaringer, som Gud sendte til os, efter at Jesus overvandt al synd i han kød, hele hans egen vilje, kan Helligånden vedvarende vise os nye områder af vor menneskenatur, vort kød, som skal renses ud. Gradvist bliver vor gamle natur erstattet med Kristi dyder, og vi bliver mere og mere tilpasset efter Guds stemme og vilje. Ved dagligt at tage korset op bliver vor menneskeånd fri fra kødet, ved Kristi blod, og drivkraften er den nye skabning ved Helligånden. Det er muligt at have sejr over kødelige lyster, have en god samvittighed og leve et respektabelt ydre liv, men uden dagligt at tage korset op forbliver det sjælisk – jordisk. Enhver åndelig fremgang er kun mulig ved at tage korset op, og bringe vor egen vilje i døden, synden som vi har i kødet. Guds ord skelner imellem sjæl og ånd (Hebræerbrevet 4:12). Når dette sker, kommer vi ind i en dybere frelse og forvandling af hele vort indre menneske til Guds billede. Dette kors løfter os op fra at reagere sjælisk og jordisk, på menneskelig vis, til at blive mere og mere åndelig, delagtig i guddommelig natur! Jesus var den første til at gå denne korsets vej, og han inviterer os til at blive hans disciple og følge ham på den samme vej. Den død over synden han brugte, er nu noget vi kan gøre brug af . “… Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Andet Korintherbrev 4:10. Når “Kristi død” er aktiv, bliver den verdens visdom og forståelse som kommer nedefra – det er at ophøje sig selv – gjort til intet. Vor menneskelige ære ifølge denne verden forsvinder i menneskers øjne, fordi verdens visdom er at ville være noget, og at have et navn (Galaterbrevet 6:14; Første Korintherbrev 1:19). Men dette kors sætter os fri fra denne verden, som Kristi liv forøges i vort liv. Ved korset forbereder vi os på at blive Kristi brud, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelem (Johannes’ Åbenbaring 21). De som er jordiske bliver på jorden, men de som sejrer ved dagligt at tage sit kors op fortsætter, til de er fuldkomne (Filipperbrevet 3:12-14), og bærer det himmelske billede – de bliver himmelske, ligesom Jesus er himmelsk og vil modtage et legeme, som er det samme som hans herlighedslegeme (Filipperbrevet 3:17-21).

1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os