29 øjneåbnende bibelvers om retfærdighed

29 øjneåbnende bibelvers om retfærdighed

Hvad siger bibelen egentlig om retfærdighed?

6 min. ·

Ordet “retfærdig” er skrevet mindst 558 gange i bibelen, så vi kan se, at det er et ekstremt vigtigt emne. Her har vi samlet bare 29 bibelvers om retfærdighed, for at give et glimt ind i Guds tanker om emnet.

Retfærdighed er noget Gud ønsker af os

Disse bibelvers er bevis på, at vi aktiv burde efterjage retfærdighed i vore liv!

“Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” Mikas Bog 6:8.

“At der øves retfærdighed og ret, er mere værd for Herren end slagtoffer.” Ordsprogenes Bog 21:3.

“Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.” Matthæusevangeliet 5:19-20.

 “Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.” Andet Brev til Timotheus 3:16.

“Dette siger Herren, som løskøber dig,
Israels Hellige:
Jeg er Herren din Gud,
som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre.
 Gid du ville lytte til mine befalinger,
så blev din fred som en flod
og din retfærdighed som havets bølger.”
Esajas' Bog 48:17-18.

Retfærdighed er noget, vi skal praktisere

Bibelvers viser, at retfærdighed er en handling som, ved tro, burde vise sig i vort dagligliv.

“Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham.” Johannes' Første Brev 2:29.

“Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.” Andet Brev til Timotheus 2:22.

“Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.” Johannes' Åbenbaring 19:7-8.

“Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.” Romerne 6:13.

“Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden.” Romerne 6:18.

“Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder.” Johannes' Første Brev 3:10.

“Så tog Peter ordet og sagde: »Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.” Apostlenes Gerninger 10:34-35.

“Bliv for alvor ædru, og synd ikke! Der er folk, som ikke vil vide noget om Gud. Jeg siger dette til skam for jer.” Første Brev til Korintherne 15:34.

“Opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden.” Titus 2:12

Retfærdighed er noget, vi kan få mere del i

Des mere vi praktiserer retfærdighed og efterjage det, des større vil vor retfærdighed være, som disse bibelvers viser:

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.” Matthæusevangeliet 5:6.

“Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.” Ordsprogenes Bog 4:18.

Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for og vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed?” Romerne 6:16.

“Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter.” Andet Brev til Korintherne 9:10.

Resultatet af retfærdighed

Og disse bibelvers viser det utrolige resultat, vi oplever, når vi efterjager retfærdighed. Fordele for nutiden og evigheden!

“Velsignelser kommer over den retfærdiges hoved … Den retfærdige nævnes i velsignelser … Den retfærdiges mund er en kilde til liv … den retfærdige er grundfæstet for evigt.” Ordsprogenes Bog 10:6-7;11;25.

“I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matthæusevangeliet 6:31-33.

“Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre!” Matthæusevangeliet 13:43.

“Retfærdighed skaber fred, retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid.” Esajas' Bog 32:17.

“Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.” Matthæusevangeliet 25:46.

“Du elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige.” Hebræerne 1:9.

“Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.” Andet Brev til Timotheus 4:7-8.

Andre bibelvers om retfærdighed

Bare et par bibelvers mere til at inspirere os alle til at efterjage og praktisere retfærdighed dagligt!

“Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter.” Hebræerbrevet 1:8.

“og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen.” Filipperne 3:9.

“For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.” Romerne 14:17.

Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje.” Efeserne :14.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.