30 bibelvers om håb for unge kristne

30 bibelvers om håb for unge kristne

Gud har givet os utrolige løfter. Hvis du ikke har meget håb, så fyld op med den i bibelen!

8 min. ·
 1. “Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,  til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,  som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.” Første Petersbrev 1:3-5.

Vi har et utroligt håb. Men nogle gange kan livet “komme i vejen”, og det kan være svært at holde fast ved det håb. Der er mange bibelvers om håb som opmuntrer os og minder os om, hvor meget vi har at håbe på!

Vort håb er, at efter vi har levet dette liv for Jesus, vil vi blive som ham, og vi vil være sammen med ham i evigheden. Det er det, vi har at leve for.

Dette kræver, at vi ikke har fokus på jordiske ting, men at vi har vore øjne rettet mod det himmelske.

 1. “Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.” Kolossenserbrevet 3:1-2.

Nogle gange kan dette være hårdt at gøre, som verdens bekymringer truer med at slukke vort håb og trække vort syn ned på et jordisk niveau. Men vi ved, at vi har et bedre håb end det! Her er en samling af bibelvers om håb, som kan bruges som våben til at kæmpe imod disse trusler, og hjælpe os til at se forbi denne verden til det evige.

 1. “Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er.” Efeserbrevet 1:18.
 1. “For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.” Andet Korintherbrev 4:17-18.

Hvad er vort håb?

At vi får evigt liv

Håbet vil ikke skuffe os på vor vandring, det vil heller ikke skuffe os den dag, når håb opnår sin sidste opfyldelse, og vi skal være som ham og se ham, som han er.

 1. “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannesevangeliet 3:16.
 1. “Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os.” Første Johannesbrev 5:13-14.
 1. “Den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Galaterbrevet 6:8.
At vi kan være som Kristus

Vi renser os selv, bliver helliggjort og gør fremskridt, fordi vi har håb. Håb er det som gør, at vi kan tage hvert skidt på vejen.

 1. “Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.” Første Johannesbrev 3:2-3.
 1. “Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.” Romerbrevet 8:28-29.
 1. “Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.” Romerbrevet 8:16-17.
 1. “for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb.” Kolossenserbrevet 1:27.

Løfterne som hjælper os holde fast ved vort håb

Håber gør, at vi ikke bliver modløse, ikke giver op, fordi vi har noget der holder os gående.

 1. “og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.” Filipperbrevet 1:6.
 1. “Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude;  jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 3:13-14.
 1. “Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.” Romerbrevet 8:18.
 1. “Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer.” Første Petersbrev 5:10.

Guds tanker for dig, når dit håber truer med at svigte dig

 1. “Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeremias' Bog 29:11.
 1. Men nu siger Herren, han, som skabte dig, Jakob, han, som dannede dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt,

  flammen brænder dig ikke.” Esajas' Bog 43:1-2.

 1. Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi.” Klagesangene 3:22.
 1. “Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Femte Mosebog 31:6.
 1. “Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv.” Titusbrevet 3:4-7.
 1. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.

  De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Esajas' Bog 40:31.

 1. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt.” Jeremias' Bog 17:7-8.

Det håb vi har

 1. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se?  Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed.” Romerbrevet 8:24-25.
 1. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.” Romerbrevet 5:5.
 1. “Loven førte jo ikke til målet – men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvori vi kommer Gud nær.” Hebræerbrevet 7:19.
Dette bedre håb er: 
 1. “Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Hebræerbrevet 7:25.
 1. “Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!” Romerbrevet 15:13.
 1. “For af tro forventer vi ved Ånden det håb, som retfærdigheden giver.” Galaterbrevet 5:5.
 1. “Men Kristus er det som søn over hans hus. Hans hus er vi, dersom vi holder fast ved den frimodighed og den stolthed, vort håb giver os.” Hebræerbrevet 3:6.
 1. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerbrevet 11:1.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.