Denne hjemmeside bruger informationskapsler til at genkende gentagne besøg og præferancer for at tulbyde funktioner på sociale medier og for at analysere trafik. Ved at klikke på "jeg accepterer" eller ved at bruge vor hjemmeside, samtykker du i brugen af informationskapsler.
36 vers om barmhjertighed, nåde og medfølelse

36 vers om barmhjertighed, nåde og medfølelse

Et fantastisk udvalg af skriftsteder om Guds natur, de utrolige konsekvenser dette har for os, samt ansvaret som er givet os.

9 min. ·

I Bibelen nævnes dyderne barmhjertighed, miskundhed og medfølelse hundredvis af gange på forskellige måder, og specielt til at beskrive Guds natur. I stedet for at give os det vi fortjener, har Gud vist nåde igen og igen, ikke for at tage ansvaret væk fra os, men for at give os en mulighed for at omvende os og blive frelst. Vi kan spørge os selv: Hvad har vi gjort med denne mulighed?

Som ufortjente modtagere af Guds nåde ville det bare sømme sig at vi selv viser andre mennesker uforbeholden barmhjertighed og medfølelse. Vi bliver faktisk pålagt at være barmhjertige som Gud er barmhjertig! Bibelen taler tilmed om medfølelse og omsorg for dyr. Medfølelse er at dele andres smerte og lidelse, og at arbejde aktivt for at hjælpe dem. Vort største forbillede i dette er Jesus selv, idet han tog en menneskelig natur på sig og gav sit liv for at bane en vej til evig frelse for os.

Kan vi også åbne vore hjerter for andre, både venner og fremmede, og lære at elske uselvisk, som vi selv er blevet elsket? Se på dette udvalg fra de hundredvis af vers om nåde og barmhjertighed i Bibelen:

Vers om Guds og Jesu barmhjertighed og nåde overfor os

«Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd» 2. Mosebog 34,6-7

«Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger.» 5. Mosebog 7,9.

«Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov.» Salme 25,10.

«Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rig på troskab og sandhed.» Salme 86,15.

«Retfærdighed og ret er din trones grundvold, godhed og troskab står foran dig.» Salme 89,15.

«Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.» Salme 145,8-9.

«Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor..» Klagesangene 3,22-23.

«Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb!» Mika 7,18-19.

«For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.» Johannes 3,16.

«Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst.» Efeserne 2,4-5.

«Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting.» Markus 6,34.

«Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerne 2,17-18.

«Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.» Hebræerne 4,14-16.

Vers om medfølelse og barmhjertighed som gælder os

«Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.» Lukas 6,36.

«Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud.» 2. Korinter 1,3-4.

«Den, der nægter sin næste godhed, har også glemt frygten for den Almægtige.» Job 6,14.

«For de retskafne bryder lys frem i mørket, han er nådig, barmhjertig og retfærdig.» Salme 112,4.

«En venligtsindet mand gavner sig selv, en ubarmhjertig mand styrter sig selv i ulykke.» Ordsprogene 11,17.

«Den retfærdige har omsorg for sit kvæg, uretfærdige er ufølsomme og ubarmhjertige.» Ordsprogene 12,10.

«Den, der undertrykker den svage, håner hans skaber, den, der forbarmer sig over den fattige, ærer hans skaber.» Ordsprogene 14,31.

«Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.» Mika 6,8.

«Dette siger Hærskarers Herre: Fæld redelige domme, vis godhed og barmhjertighed imod hinanden! I må ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige, og I må ikke udtænke ondt mod hinanden!» Zakarias 7,9-10.

«Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.» Matthæus 5,7.

«Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.» Matthæus 7,1-2.

«Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.» Matthæus 7,12.

«Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes.» Matthæus 23,23.

«For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. … Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!» Matthæus 25,35-40,45.

«Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.» Galaterne 6,2.

«Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.» Galaterne 6,7-10.

«Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.» Efeserne 4,31-32.

«Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.» Kolossenserne 3,12-14.

«Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, tag jer af de svage, vær langmodige med alle. Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle.» 1. Tessaloniker 5,14-15.

«For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed triumferer over dom.» Jakob 2,13.

«Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.» Jakob 3,17.

«Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.» 1. Peter 3,8-9.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.