Al grund til at fejre: 35 bibelvers at tænke på i julen

Al grund til at fejre: 35 bibelvers at tænke på i julen

Bibelvers til inspiration og opmuntring i julen. En stor glæde forkyndes – men handlekraft skal der også til!

Vi har virkelig al grund til at fejre jul, som disse bibelvers tydeligt viser! Jesu Kristi fødsel proklamerede en ny pagt mellem Gud og hans folk. Det var begyndelsen på et triumferende, sejrende liv der ikke bare sørgede for forløsning fra synden for alle de som tror på ham, men også at vejen tilbage til Gud blev åbnet, som var blevet lukket da menneskene begik synd.

I hele bibelen finder vi hundredevis, til og med tusindvis af vers med profetier om Jesu fødsel, hans arbejde og opgave, hvordan vi kan følge ham og resultaterne af hans arbejde på jorden for os som tror og følger ham. Her er 35 bibelvers at tænke på i julen. Det kan virke som meget, men det er faktisk næsten umuligt at lave et repræsentativt udvalg – der er så mange at vælge imellem! Tag dig tid og læs dem igennem og tænk på den store virkning disse ord har på dit liv – og din evighed! Vi håber, du vil blive lige så rørt og inspireret, som vi blev, da vi samlede dem!

Bibelvers der indeholder profetier om Jesu fødsel, arbejde og opgave:

Fra begyndelsen gav Gud menneskene løfte om forløsning ved Messias, sin egen søn, som ville blive født som et menneske til vor redning og frelse. Bare se hvor meget Guds folk og profeter længtes efter ham og så frem til hans komme:

«Da sagde Gud Herren til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen Første Mosebog 3,14-15.

«Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel», «det betyder: Gud med os.» Esajas' Bog 7,14; Matthæusevangeliet 1,23.

«Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land …
For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp brækker du 

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette
 Esajas' Bog 9,2-7.

«Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt Esajas' Bog 53,5.

«Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere Esajas' Bog 53,11-12.

«Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne Salmernes Bog 118,22-23.

Bibelvers om det der skete i julen: Al grund til at fejre!

Endeligt blev den længeventede Messias født – ringe, ukendt, i en stald, men kundgjort af ikke mindre end en himmelsk hærskare af engle! Dette var begyndelsen på en fuldstændig revolution, begyndelsen på vor evige frelse! Ikke mærkeligt at englene brød ud i sang! Hvordan fejrer du Jesu fødsel?

«…da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.» Matthæusevangeliet 1,20-21.

«Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag Lukasevangeliet 2,10-14.

«I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. … Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.» Johannesevangeliet 1,1-5 og 14.

«For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.» Johannesevangeliet 3,16-17.

«Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.» Galaterbrevet 4,4-5.

Hvorfor jul er så vigtig: Bibelvers som viser hvad Jesus gjorde på jorden, og hvordan vi kan følge ham:

Hvert sekund af Jesu liv på jorden blev brugt til at gøre Guds vilje og gøre ende på djævelens gerninger. Ved at gøre dette betalte han syndens pris med sit eget liv, sådan at vi kunne få tilgivelse. Først og fremmest efterlod han fodspor, som vi skulle følge, og han sendte Helligånden for at hjælpe os, sådan at vi også kan komme til sejr over synd i vore liv og gøre Guds vilje!

«Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.» Johannesevangeliet 8,12.

«Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig; brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud Hebræerbrevet 10,5-7.

«For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle – det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.» Første Timotheusbrev 2,5-6.

«I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors Filipperbrevet 2,5-8.

«Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.» Første Johannesbrev 3,8.

«Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham.» Hebræerbrevet 5,7-9.

«Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.» Romerbrevet 8,3-4.

«For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre.» Hebræerbrevet 2,10-11.

«Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerbrevet 2,14-18.

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt; på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.» Første Petersbrev 2,21-24.

«Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden …» Første Petersbrev 4,1.

«Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.» Matthæusevangeliet 16,24-25.

Bibelvers om de herlige resultater af Jesu liv, og løfterne for de som tror på ham og følger ham:

Jesus gik foran og banede en vej for os og har forberedt et sted for os i de himmelske boliger. Hvis vi adlyder og følger ham, kommer vi også der, hvor han er! Er dette dit håb og din længsel? Lad os leve Jesu kærlighed og offer for os værdigt, så vi kan være sammen med ham i al evighed!

«I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde Daniels Bog 7,13-14.

«For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.» Romerbrevet 6,23.

«Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.» Første Korintherbrev 15,20-22.

«… sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.» Hebræerbrevet 9,28.

«… Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.» Efeserbrevet 5,25-27.

«Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.» Hebræerbrevet 7,25.

«Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.» Johannesevangeliet 17,20-23.

«Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.» Første Johannesbrevet 3,2-3.

«for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed … Døden er opslugt og besejret … Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!» Første Korintherbrev 15,52-57.

«Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.» Johannes' Åbenbaringen 3,21.

«Godt, du gode og tro tjener … Gå ind til din herres glæde!» Matthæusevangeliet 25,21.

En stor glæde forkyndes i julen – giv det videre!

Måske har du et yndlings-bibelvers om jul og Jesu liv og arbejde som er specielt inspirerende og nyttigt for dig. Læg det til denne liste, og læs disse vers ofte for at styrke og opmuntre dig selv i dit kristenliv som en discipel af vor kære frelser Jesus Kristus! Og vær med til at give denne store glæde videre!

«Mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind Salmernes Bog 22,30-31.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.