Gå til indhold

En lys fremtid ved Kristi kors

Hvordan kan vi se positivt på fremtiden, når der er så meget negativt i nyhedsbilledet?

Menneskeheden skuer fremad mod et nyt år, og der skrives og spekuleres over hvad fremtiden vil bringe. Der hviler en dom over alt kød, og denne dom medvirker til at det meste som skrives er negativt. Fremtidens analyser er stort set meget dystre.

Hvis vi læser skrifterne, så er det begge dele. På den ene side meget dystert, ja, værre end nogen kan beskrive. Det gælder de ugudelige som ikke vil vende om fra deres ugudelighed. På den anden side er det ubeskriveligt håbefuldt og lyst, ja, bedre og lysere end nogen kan beskrive. Det gælder de gudfrygtige, de som erkender, som vender sig bort fra deres overtrædelser og begynder en vandring i lyset.

Guds tanker – mennesketanker

«Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb Jeremias’ Bog 29,11. Det er kun ved tro og lydighed, at vi kan komme ind i disse tanker. Der er en væsentlig forskel på Guds tanker og mennesketanker. Menneskene tænker, der skrives bøger, der lægges planer og strategier som meget sjældent giver gode realiteter. Guds tanker er knyttet til handling, og de realiseres, selvom hele verden stemmer imod. Derfor er det så trygt at være i Guds tanker, i Guds vilje og plan med sit liv. Der er ingen som med menneskelig kløgt kan trænge ind i disse tanker. Altsammen skal gives til os ved Helligånden, som gives til dem som lyder ham. Herren kender de vises tanker, at de er tomme (Første Korintherbrev 3,20). Han gør de vise til skamme, og de forstandiges forstand gør han til intet. Dette står i forbindelse med ordet om korset (Første Korintherbrev 1,18-19).

Og her ligger selve hemmeligheden. Det er kun ved korset, vi kan få en klar forbindelse med Gud, og ved korset kan han realisere sine planer med os – de planer han lagde for os, før han lagde verdens grundvold. Så begynder Gud at meddele os sine tanker. På korset kommer åbenbarings ånd over os, og vi kan skue ind i det, som øjet ikke så, og øret ikke hørte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham (Første Korintherbrev 2,9). Så er det umuligt at være modløs og se mørkt på fremtiden!

Hele Israels historie viser hvor sjældne sådanne mennesker er, som giver sig helt, som elsker og tjener Gud alene. Nogle gjorde det periodevis, når der kom stor nød over dem. Men når nøden var ovre, og fjenden overvundet, veg hjerterne væk fra Gud til afguderne. Her står vi ved selve punktet som afgør, hvad fremtiden vil bringe os for vor personlige del. Guds tanker er klare: « … for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus Efeserbrevet 2,7. Skal disse Guds herlige tanker kunne realiseres, skal vore inderste tanker også være klare: hjertet skal være helt for Gud, det skal være rent for hans øjne, som vi har at gøre med. Det skal være rent fra al slags afguderi!

Ordet om korset gør det lyst

Den renhed, afgjorthed og klarhed som Kristus forventer fra vor side kommer klart frem i Lukasevangeliet 9,57-62. «Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: »Jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.« Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.« Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.« Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.« Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige

Her ser vi det nåleøje og kors som møder os, når vi går ind i discipelpagten. Alle disse «mænd» med alle slags kødelige hensyn til slægt og ven forurener hjertet, så Guds klare tanker, forankret i tro, håb og kærlighed ikke når frem til hjertets kammer. Derfor bliver livet tungt, målet bliver uklart, og der kommer ingen klar lyd i basunen (Første Korintherbrev 14,8).

Hvorfor kan man ikke glæde sig over løftet, at alle ting tjener os til gode? På grund af vantro! Har denne vantro sneget sig ind i hjertet, fordi man ikke har opfyldt betingelsen? Løftet gjaldt dem, som elskede Gud alene! Lad os befæste os i discipelpagten. I disciplens hjerte lever korsets ord. Der er det lyst. Det er ikke altid følelserne der lyser op, men troen på den levende Gud, på den opstandne Kristus, han som i den mest håbløse nat kunne råbe: «Lazarus, kom ud!» (Johannesevangeliet 11,1-46).

Skal vi bevare dette hele og rene hjerte med disse klare troens tanker, må hele vort liv komme i harmoni med skrifterne. Tænk hvilken fremtid Jesus skuede ind i, når han kunne sige: «Alt mit er dit, og dit er mitJohannesevangeliet 17,10. Det var klare tanker og klar tale.

Hvorfor vi kan løfte hovedet

Skal vi med rensede hjerter gå ind i det nye år, ikke med gammel surdej, men med korsets rene ord plantet i vore hjerter! Gud kunne se ind i Israels børns hjerter og sige: «For når jeg fører dem ind i det land, jeg lovede deres fædre, et land, der flyder med mælk og honning, og de spiser sig mætte og fede, vil de vende sig til andre guder og dyrke dem, og de vil lade hånt om mig og bryde min pagt. Når de så bliver ramt af talrige ulykker og trængsler, skal denne sang være et vidnesbyrd for dem, for den bliver ikke glemt af deres efterkommere. Endnu før jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem, kender jeg deres tilbøjelighed, som de nu giver efter forFemte Mosebog 31,20-21. Dette til trods for al den godhed de havde mødt!

Hvilke slags tanker går vi med? Om Timotheus kunne Paulus sige: «Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed …» Andet Timotheusbrev 3,10. De to var fast forenet i samme sind og samme tanke. Korset virkede, og det levende vand strømmede ud. Herlige, velsignede tanker vældede frem og blev omskabt til handling og Kristi legemes opbyggelse.

Paulus’ vidnesbyrd var: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig Galaterbrevet 2,19-20. Vi kan ikke leve et mere ophøjet liv. Med dette vidnesbyrd kan vi møde alle livets trængsler og hele ondskabens åndehær i himmelrummet. Ja, djævelen selv og hele fjendens vælde flygter fra os, og vi kan ved troen på korsets kraft gå sejrende ud af prøven. Guds tanker og planer realiseres, og Satans tanker gøres til intet. I denne sejrens ånd og med troens kraft i et rent hjerte kan vi med løftet hoved gå ind i det nye år. Snart skal vi møde vor mester og vore fædre, de som lagde en sådan grundvold for os! Forventningens ånd holder os vågne, og Jesu sidste ord til sine korsbærere trøster os: «Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens endeMatthæusevangeliet 28,20. Sådan bærer vi med stor frimodighed korsets ord til liv og fred ind i den kommende tid.

Dette er en redigeret version af en artikel der blev publiceret i BCCs menighedsblad Skjulte Skatter i december 1999.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os