Guds levende menighed: Guds hus

Guds levende menighed: Guds hus

Hvordan kan vi være en del af Guds hus, menigheden, Kristi legeme, som han henter, når han kommer tilbage?

4 min. ·

«Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus – det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold.» Første Timotheusbrev 3,15.

Jesus købte menigheden med sit dyre blod

Den levende Gud har en levende menighed på jorden. Den skal være færdigdannet i al sin herlighed ved Jesu komme. «… for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.» Efeserbrevet 5,27.

Menigheden er købt med Jesu dyre blod og er hans evige ejendom. Den er Guds hus på jorden og rummer den evigvarende herlighed. Jesus selv er indgangsdøren til dette hus, hvor der er liv og overflod af liv (Johannesevangeliet 10,9-10). Det er bare Jesu disciple som har opgivet alt for i lydighed at følge ham, der kan forenes med Guds ord som er ånd og liv (Johannesevangeliet 6,63). De forenes med ham i et fornedrelseslegeme og skal forenes med ham i et herlighedslegeme (Filipperbrevet 3,20-21). De er døde med ham og skal leve med ham (Romerbrevet 6,8; Andet Timotheusbrev 2,11). De lider med ham og skal herliggøres med ham (Romerbrevet 8,17).

Menigheden er Kristi legeme, hvor han selv er hovedet (Kolossenserbrevet 1,18). Dette udskilte discipelskab er højt hævet over al slags foreningsliv på menneskelig vis. Det er som disciple, vi kan smelte sammen med ham som lemmer i et legeme og vokse op til ham, som er hovedet (Efeserbrevet 4,11-16). «Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple.» Johannesevangeliet 8,31. «Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.» Johannesevangeliet 8,51. Vi skal have et evigt livssamfund med faderen, sønnen og med hinanden.

Guds hus: En herlighed som aldrig svinder

Profeterne så Guds hus udefra, men apostlene så ind i husets rigdoms herlighed som havde været en stor hemmelighed.

Templet i den gamle pagt var den største herlighed på jorden, men den herlighed svandt bort. Den nye pagts tempel er det største Guds skaberværk på jorden i dag, og den herlighed svinder aldrig (Andet Korintherbrev 3,11).

«Et sådant håb har vi og går derfor åbent til værks.» Andet Korintherbrev 3,12. Den nye pagts tjeneste er herlighedens tjeneste som ved troens ord frembringer et indre urokkeligt liv i retfærdighed, glæde og fred i Helligånden.

Dette Guds hus er et åndeligt hus med åndelige personer (Første Petersbrev 2,5). I Korinth havde de alle åndens nådegaver, men der var ikke én åndelig person iblandt dem. De var kødelige trods nådegaverne (Første Korintherbrev 1,4-7; Første Korintherbrev 3,1-13). De havde ikke fået plantet Kristi kors over «jeg, mig og mit» og over «stor, større og størst».

Lemmer på Kristi legeme

Det er bare discipelskaren der smelter sammen med Kristus i én ånd og ét sind. De forenes som lemmer i ét legeme og vokser i lydighed og troskab op til hovedet, Kristus.

Hvert lem på Kristi legeme er værdifuldt og skal agtes og æres. Hvert lem bør som discipel, lære at færdes ret i Guds hus som er sandhedens støtte og grunnvold (Første Timotheusbrev 3,15). Al løgn og uretfærdighed skal holdes udenfor huset. Hvert enkelt lem skal vandre efter livets ånds love som skrives i hjertets tempel.

Paulus formaner til at vandre det kald værdigt, vi er kaldt med (Efeserbrevet 4,1). Peter formaner til at vandre i frygt i vor udlændigheds tid. Vi er løskøbt med Jesu dyre blod fra vor dårlige færd, vi har arvet fra fædrene (Første Petersbrev 1,17-19). Vi er født på ny og som nye skabninger, skal vi vandre i frygt for at gøre Kristus imod, han som har købt os så dyrt.

Repræsentere Guds menighed

Vi skal repræsentere menigheden som Kristi brud, Lammets hustru (Johannes' Åbenbaring 21,9), og det nye Jerusalem i det største herligheds-skrud som hun blev iklædt her i fornedrelsen. Jesus gik dybest ned og fik et navn over alle navne i den evige herlighed.

I tjenesten for at fremvirke denne herlighed her på jorden, gav Jesus os nogle som apostle, nogle som profeter, nogle som evangelister, nogle som hyrder og lærere, for at de hellige kunne blive gjort i stand til tjenestegerning til opbyggelse af Kristi legeme (Efeserbrevet 4,11-12). Ethvert lem på Kristi legeme har en vigtig tjeneste at udføre, og den skal vi tage vare på med stor iver.

Må vi med hjertets oplyste øjne se, hvordan dagen nærmer sig, hvor alt skal være færdigt til det himmelske bryllup.


Artiklen blev først publiceret med titlen «Den levende Guds menighed» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i maj 1986.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.