Hvad betyder det at blive frelst, helt og fuldt?

Hvad betyder det at blive frelst, helt og fuldt?

At blive frelst helt og fuldt taler om en langt dybere frelse; ikke bare en frelse fra syndens følger, men fra selve syndens lænker.

5 min. ·

Du har lige givet dit hjerte til Jesus. Du har angret og dine synder er blevet tilgivet. Med andre ord, du er blevet frelst! Frelst fra syndens følger, som er døden. Jesus Kristus har betalt gælden for dig og nu, fordi du tror på ham, har du modtaget evigt liv! (Johannesevangeliet 3:16) Dette er en usigelig stor nådens gave.

Men er det det? Er det hele definitionen af, hvad det vil sige at blive frelst? Hvad med det forfatteren af Hebræerbrevet skriver? “… Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Hebræerne 7:25. Hvad betyder det, at han kan “helt og fuldt frelse dem?”

Han er i stand til helt og fuldt at frelse dem – en langt dybere frelse

Hebræerne 7:25 taler om en meget dybere frelse; en frelse ikke bare fra syndens følger, men fra selve syndens lænker. Du kan blive frelst fra at være bundet til at begå synder om og om igen, fra at være nødt til at bede om tilgivelse igen og igen! Men andre ord kan du blive frelst, ikke kun for straffen for at give efter for vredesudbrud for eksempel, men du kan komme fri fra roden til vrede som bor i dit kød. Det sker, når du i lydighed mod Helligåndens påmindelser, fornægter disse lyster i dit kød. Du tager en bevidst beslutning om ikke at give efter for dem, og ved ånden overvinder dem før de udvikler sig til synd (Romerne 8:13). Lyder det ikke fantastisk? Og siden Jesus altid lever for at gå i forbøn for dig, er det en garanti gennem den hjælp og kraft du får fra Helligånden, hjælperen, som han har sendt os.

Når du er trofast til at besejre dine lyster, hver gang du bliver fristet – ting som urene tanker, misundelse, stolthed – så vil du, ved trofast udholdenhed, komme til det punkt hvor disse lyster er fuldstændigt overvundet. Lidt efter lidt bliver de helt revet op med rod og døde! Dyder vil vokse frem, der hvor lysterne var så dybt rodfæstet. Dette er, hvad det vil sige i Hebræerne 7:25 at blive “frelst fuldt og helt.” Det er ikke noget, der sker på et øjeblik, men en livslang proces i troskab.

Frelses-processen

Dette bliver beskrevet og forklaret af apostlenes ord og også af Jesu egne ord:

“… gå videre til en undervisning for voksne og ikke én gang til lægge grunden med omvendelse fra døde gerninger …” Hebræerne 6:1. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!” Matthæusevangeliet 5:48. “Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det … jeg jager mod målet …” Filipperne 3:12-15. “Udholdenheden skal føre til fuldendt værk …” Jakobs Brev 1:4.

Dette er, hvordan I “… arbejder med frygt og bæven på jeres frelse.” Ikke fordi du er så stærk og i stand, men fordi med stor forventning ser du frem til målet, til enden af din tro. Du er lydig mod “Gud, der virker i jer både at ville og at virke,” og som giver dig kraften til at virke! Du kan være “… tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.” Filipperne 2:12-13; Filipperne 1:6.

Hvis du stadig gør kødets gerninger bevidst, så er du ikke i frelses-procesen og bliver ikke frelst helt og fuldt. Men hvis du vandrer i lydighed mod ånden og overvinder lysterne i kødet, som de bliver åbenbaret for dig, så vil du få del i åndens frugter. Ting som kærlighed, glæde, mildhed, selvkontrol, osv. Så er du i processen, som Paulus beskriver i Romerne 5:10: “For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.” Ved at følge Jesu eksempel er du på vej til at blive frelst helt og fuldt.

Målet med din tro

Du vil ikke gå tomhændet ind i evigheden, men med rigt indhold af åndens frugter i din ånd! Dette er det indhold, du har fået del i, i de forskellige muligheder der kommer til dig som prøvelser, fristelser og udfordringer i dit dagligliv, som giver dig lys over synden i kødet. Du bliver forvandlet – til sønnens billede! (Romerne 8:28-29) Du får del i guddommelig natur! (Peters Andet Brev 1:3-4).

“Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.” Jakobs Brev 1:2-4.

“Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares … når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.” Peters Første Brev 1:6-9.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.