Hvad er soning, og hvorfor har vi brug for det?

Hvad er soning, og hvorfor har vi brug for det?

Soning er en bevis på Guds utrolige kærlighed og barmhjertighed. Læs om hvilken betydning den har for os.

Hvad er soning?

Soning betyder, at gøre det som er nødvendigt for at få forsoning, eller genforening af to parter som er uenige. Det indebærer at gøre det godt igen eller erstatte en overtrædelse, en fejl eller en skade. Det er at opveje en ubalance skabt af en forseelse.

En overtrædelse af loven skal gøres godt igen, for eksempel ved at betale en bøde eller afsone en fængselsstraf. I nogle lande skal nogle specielt alvorlige forbrydelser sones ved dødsstraf for overtræderen. Det er et forsøg på at genoprette den ubalance, som blev skabt af forseelsen.

Hvorfor har vi brug for soning?

Synd er overtrædelser af Guds love og vilje, og det er derfor uforeneligt med Gud og evigt liv (Romerbrevet 8:6-8; Johannes Første Brev 3:4-10).

Det gode forhold mellem Gud og mennesker blev alvorligt skadet, når de var ulydige mod ham. Skaden var næsten uoprettelig og det påvirkede alle generationer – inklusive dig og mig. Der var kommet synd imellem Gud og mennesker, så de ikke kunne have det nære fællesskab, de havde haft før, og som Gud så inderligt ønskede.

Når vi lever i synd, er vi enige med den og lader den herske over os. Det bliver en del af vore liv. Hvis vi frivilligt har lukket synd ind i vore liv, er vi dømt til ødelæggelse (død) sammen med synden (Romerne 8:13). “For syndens løn er død …” Romerne 6:23. Dette er ikke kun en fysisk død, men en åndelig død af evig adskillelse fra Gud i vor ånd.

“Der er ingen retfærdig, ikke en eneste… De er alle kommet på afveje … ingen gør godt, ikke en eneste … Gudsfrygt har de ikke for øje.” Romerne 3:10-18. Med andre ord er vi alle skyldige syndere, vort forhold til Gud er ødelagt, og vi fortjener alle døden. Så alvorligt er det. Og det specificerer ikke kun de store, åbenbare synder, men al synd, al overtrædelse af Guds vilje.

Hvordan får vi soning?

Der er kun en ting som vil berolige Guds vrede over synden: død over synden. Men hvis Gud dræbte enhver synder på jorden, som soning for de synder, de har begået, så ville det være enden på menneskeheden. Dog er Gud en barmhjertig og langmodig Gud som elsker sin skabning, og menneskene mest af alt. Han ønsker ikke, de skal omkomme, men vil genoprette forholdet med dem og have fællesskab med dem.

Soning i den gamle pagt

I den gamle pagt kunne mennesker bringe et dyr, som et lam, til templet for at ofre den. Dyret skulle være fint og uden pletter. Dyrets død i deres sted sonede for menneskers synder, og de blev tilgivet. “For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.” Tredje Mosebog 17:11.

Læs Tredje Mosebog 16 og Hebræerne 9:18-22 om forsoningens dag og det forsonende offer i den gamle pagt.

Dog var dyrenes blod en soning, men det kunne ikke stoppe menneskene fra at overtræde. Man skulle sone igen og igen (Hebræerne 10:1-4). Det var klart, at der skulle noget nyt til.

Soning og soneoffer igennem Jesus i den nye pagt

Forandringen kom igennem Jesus, som var Guds søn, men “udtømte sig selv” og blev et menneske med den samme menneskenatur som os alle, hvilket betød, at han blev fristet i alle ting ligesom os. Men Jesus var også født med Guds ånd, og den ånd fulgte ham hele livet og gav ham viljen og styrken til at overvinde fristelserne, så han aldrig syndede (Matthæusevangeliet 1:18-22; Lukasevangeliet 1:30-35; Filipperne 2:5-8; Hebræerne 4:15; Esajas' Bog 61:1-3).

Til sidst blev Jesus, det eneste menneske i hele historien som var fuldstændig ren og uden synd, korsfæstet som en kriminel. Ved dette, tog han hele straffen for verdens synder, Gud lam uden plet, det ultimative offer! Jesus blev soningen for vore synder, hvilket vil sige at Guds store vrede mod synden, blev taget væk for alle de, som tror på ham. Han gav dem gaven: det evige liv i stedet! (Esajas' Bog 53:4-11; Johannesevangeliet 3:14-17: Johannes Første Brev 2:2)

Læs mere her: Hvorfor skulle Jesus dø på korset?

En gave af nåde

Vi kan ikke gøre noget selv for at fortjene tilgivelse og frelse (Galaterne 2:16; Efeserne 2:8-9, osv.). Soning ved tilgivelse er en gratis gave, udelukkende ved Guds nåde, kærlighed og langmodighed, som vi skal modtage ved tro. “For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 6:23

Læs Romerne 5 om gaven af nåde der kom igennem Jesus.

Vi kan aldrig begribe den overvældende betydning af denne gave, som er soning, men for bare at begynde at forstå den, skal vi komme til en dyb selverkendelse. Sandheden er, at vi alle er syndere, vi har alle overtrådt, vi er alle selviske og egoistiske af naturen. Vi skal også forstå Guds syn på synden. Synden har ingen slet ingen fremtid i evigheden, og vi ville ikke have en chance uden Jesu kærlighed og nåde, som gav sit liv for at betale vore synder. Dog, igennem denne gave af nåde er vi blevet givet en ny chance, et nyt liv – evigt liv! Vi kan aldrig takke eller tilbede ham nok for det!

Hvad sker der, efter vi modtager soning?

Den gamle pagts dyre-offer dækkede kun specifikke synder der var begået siden “sidste gang”, og de fjernede ikke syndens hovedårsag – lysterne og begæringerne i menneskenaturen. Menneskene var svage og overtrådte igen og igen, så cyklussen af synd og tilgivelse aldrig ophørte.

I den nye pagt dækker Jesu offer hele verdens synder! Men det var hvordan hans liv og død gjorde det muligt, som er af afgørende betydning, for alle de som tror på ham og ønsker at være hans disciple. Jesu autoritet over synden og døden kom ved hans trofasthed til at adlyde Guds vilje, og altid fornægte hans egen vilje (lysterne og begæringerne i hans menneskenatur) i fristelsen, ved at tage hans kors på dagligt og bringe syndens hovedårsag “i døden” i hans eget liv. I Jesus kunne Gud gøre det, som den gamle pagts lov og ofringer ikke kunne gøre: Han kunne fordømme synden i kødet (Romerne 8:3; Hebræerne 2:14).

Hvorfor er dette så væsentligt for os? Jesus selv fortalte os, at vi kan følge ham (Lukasevangeliet 14:26-27). Med andre ord, hvis vi gør disse ting, kan vi blive hans disciple og leve det samme liv. Soning gav os muligheden for at starte på en frisk, og Jesu eksempel og Helligånden, som han har givet os, giver os muligheden for at sejre, ligesom han sejrede, og for at arve alle ting med ham! (Johannes' Åbenbaring 21:7)

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.