Hvad kan være bedre end at komme i himmelen?

Vidste du at der findes et kald for kristne, der overgår den herlighed at komme i himmelen?

Skrevet af Kathryn Albig
Hvad kan være bedre end at komme i himmelen?

Hvad er dit håb for livet efter døden? At komme hjem til Jesus og vor himmelske Fader er virkelig noget at se frem til. Men sandheden er at selvom det bliver herligt, er der en mulighed for et evigt liv der overgår det. Det er at være en del at Kristi brud.

Mere end at lære Jesus at kende

For at blive en del af Kristi brud, er det ikke nok kun at “lære Jesus at kende.” At læse om Hans udrettelser, og hvad Han har gjort for os og tilbede og beundre Ham for det. Det er ikke nok at finde trøst i at blive renset ved Hans blod, at leve et “godt” liv og være en “god” kristen. Der findes et liv der går dybere end at udføre åbenbare, retfærdige gerninger og beundre Kristus og være taknemmelig for det arbejde Han har gjort, så vi kan blive tilgivet for vore synder ved Hans død på korset på Golgata. Det er kun begyndelsen på det sande kristne liv. Der skal gøres noget med syndens rod i kødet. Syndernes forladelse leder til himmelen, eller som Jesus kaldte det, “Paradis” (Lukasevangeliet 23,43), men det leder ikke til oprejsning, og det leder ikke til at blive en del af Kristi brud.

Dem som er en del af bruden sigter ikke kun efter at komme i himmelen, men efter at blive lig Kristus, blive Hans medarvinger! (Romerbrevet 8,17) Det er det løfte de har, hvis de lader Gud gøre et udrensende arbejde i dem, mens de er her på jorden.

Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.” 1. Johannesbrev 3,2-3.

Hvad betyder det at være en del af bruden?

Kristi brud lærer Ham at kende gennem samfundet i Hans lidelser. (Filipperbrevet 3,8-11) De renser sig frivilligt fra al synd ved at døde den, ligesom Jesus gjorde som menneske på jorden. Det er ved dette sindelag som fordømmer og hader den synd de ser i sig selv, der fører dem til at blive dannet efter Hans billede. De er Hans disciple, som ikke kun beundrer det arbejde Han har gjort, men som følger i Hans fodspor ved lidt efter lidt at gøre det samme sejrende arbejde som Han gjorde (1. Petersbrev 4,1-2) Samtidig med at de får tilgivelse for de synder de har begået, modtager de rigelig nåde til at kunne stoppe helt med at synde. Selve syndens rod bliver revet op i deres liv. De har en personlig retfærdighed; de bliver helliggjort. Det koster dem noget, og det kræver lidelse at opgive synden der ligger i menneskenaturen. Men det er den ild der udrenser al urenhed og uværdighed, der gør at de bliver lig Ham. Gennem lydighed mod Guds ord bliver det liv i dem, og de kan blive brugbare som retfærdigheds våben i Guds hånd. Det er sådan de bliver Hans hjælpere, ben af Hans ben, Hans medarbejdere, og Han skammer sig ikke over at kalde dem sine brødre.*

For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre.” Hebræerbrevet 2,11

Det er brudens kald. At blive Ham lig, at blive Hans hjælper, Hans medarbejder. Så når vi går ind i tusindårsriget og siden i evigheden, kan vi være med til at arbejde som Han arbejder, arbejde side om side i samfund med Ham. Vi tilbeder Ham ikke kun, men vi er Hans ligesindede. Som et enebarn der gerne vil have søskende har Han en længsel efter nogen, Han kan dele sin Faders arv med som Han efterlod i himmelen for at lære menneskene vejen at gå for at blive Ham lig.

Når Gud har fuldført det værk Han gør i alle dem der skal være en del af bruden, bliver de bortrykket for at møde deres brudgom i skyerne, og Han vil sige som Adam i Edens have: “Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød.” (1. Mosebog 2,23)

Arvinger af alt

Det er forskellen på at komme i himmelen og at være en del af bruden. Bruden er medarving af alt sammen med Jesus og vil regere sammen med Ham i evigheden. Hun vil ikke kun være “beboer” i himmelen og i evigheden. Hun vil være Hans nærmeste og dele Hans natur og Hans liv.

Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.” Romerbrevet 8,16-17.

Det er mere end kun at blive frelst gennem tilgivelse og forsoning. De bliver frelst til det yderste gennem helliggørelse og forvandling efter Kristi billede – de får del i evigheds natur. (2. Petersbrev 1,3-4) “… Så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Den sagde til mig: »Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.« Og englen førte mig i Ånden op på et stort, højt bjerg og viste mig den hellige by, Jerusalem, der kom ned fra himlen, fra Gud, med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis … Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder.” Johannes’ Åbenbaring 21,9-11,22-24.

*Noter: Både “bruden” og “Jesu’ brødre” er billeder, bibelen bruger til at hjælpe os med at forstå det forhold vi har til Ham, og på at Han vil dele alle ting med os.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".