Jesus er vor formidler: Vort liv skal vise resultatet af dette

Vi er Guds mark, og Jesus dyrker denne mark. Det er op til os at bære nyttig frugt, som Jesus kan præsentere for Gud.

3 min. ·

Det arbejde som Jesus skal gøre med os, efter at vi er blevet forsonet ved hans blod, kommer til udtryk i de følgende ord:

“For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark…” Første Korintherbrev 3:9

“For når en mark drikker den regn, der falder på den i rigelig mængde, og giver afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, så får den velsignelse fra Gud;  men bærer den tjørn og tidsler, er den intet værd og truet af forbandelse, og det vil ende med, at man afbrænder den.” Hebræerbrevet 6:7-8.

En frugtbar mark

Ved at blive forsonet i Jesu blod bliver vi en mark, som Gud tager sig af, og Jesus, vor himmelske ypperstepræst, har fået til opgave at dyrke den. Gud arbejder i os med de ting som behager ham, igennem Jesus Kristus (Hebræerbrevet 13:20-21).

Her ser vi Jesu arbejde som formidler. Han står for Guds åsyn og kommunikerer, hvordan han arbejder for os, for vi har alvorligt brug for hans forbøn.

Også Jesus har medarbejdere i dem, som han har dannet. Dem han har sat i menigheden på de forskellige arbejdsmarker er Guds medarbejdere. Jesus er vor ypperstepræst, men han har også et præsteskab til at hjælpe sig.

“At være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden.” Romerbrevet 15:16.

“Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.” Første Petersbrev 2:5.

De åndelige ofre som er velbehagelige for Gud er de frugter som gror på hans mark; for eksempel at ofre det at blive æret og hædret af andre. Sådanne ofre er velbehagelige for Gud. Hebræerbrevet 13:15-16. Guds ord er sæden. Dermed bliver Guds ord overført til gerning, til åndelige ofre.
Derfor bliver hele legemet fremstillet som et velbehageligt offer for Gud. Så kan jorden bære nyttig frugt. Det er nu at Jesus igen træder ind som vor formidler. Jesus, som skal formidle for os hvad Gud arbejder med, vil også bære disse ofre og gaver tilbage til Gud.

“Jeg kender dine gerninger”

“Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene (…) For enhver ypperstepræst indsættes til at frembære gaver og slagtofre, og derfor måtte også denne ypperstepræst have noget at ofre.” Hebræerbrevet 8:1-3.

Men hvis markerne bærer torne og tidsler, hvilket sker hvis vi synder, kan Jesus ikke præsentere det for Faderen. Gud beder altid om frugten. “Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt …” Johannesevangeliet 15:8. Det første Jesus siger til de syv menighedsengle er: “Jeg kender dine gerninger.” Og han dømte dem efter deres gerninger. Jesus siger, at han vil bekende navnet på ham som sejrer for sin fader og for hans engle. Johannes' Åbenbaring 3:5.

Lad os derfor altid højagte vor himmelske ypperstepræst og formidler, Jesus Kristus, og være en god mark for Guds ord og hans arbejde. Så vil vort samfund med Faderen blive bedre igennem Jesus, vor formidler, og når han bærer frugten af Guds ord tilbage til ham, lærer Gud os at kende (Galaterbrevet 4:9). Så vil Faderen og Sønnen komme til os og tage bolig hos os (Johannesevangeliet 14:23).

Dette er et uddrag fra “Vor himmelske ypperstepræst,” først publiceret i Norge, i BCC's tidsskrift “Skjulte Skatte” i Juli 1952.

Kategorier

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Eksklusivt indhold
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.