Omvendelse og syndernes forladelse

Omvendelse og syndernes forladelse

Det første skridt mod frelse og et meningsfyldt liv.

5 min. ·

Har du nogle gange mærket, at du sender næsten ubevidste bønner til Gud om hjælp? Dette sker, når du oplever, at noget er tungt og vanskeligt. Men hvis du er træt af dig selv og det liv, du lever, bliver du mere bevidst om, at du faktisk har brug for at bede!

Jesus lærte disciplene, at de skulle bede Gud om at tilgive dem deres skyld, og han fik klart frem at tilgivelse hænger sammen med at tilgive andre. Sådan skulle de bede: «forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.» Du kan læse hele denne bøn i Matthæusevangeliet 6,9-13.

Anger og bekendelse

Det er Gud som påvirker dig, når du mærker uro i samvittigheden og forstår at bønnen om tilgivelse, er en bøn, du har brug for at bede. Måske forstår du, at du har valgt fejl retning i livets vejkryds, og ville ønske at du kunne vælge om igen. Du indser også, at du har gjort noget som var forkert. Apostlen Peter sagde engang til mennesker som forstod, at de havde handlet dårligt: «Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud.» Apostlenes Gerninger 3,19. Når du af hjertet angrer, kommer der et behov for at bede både Gud og mennesker om tilgivelse. Ifølge bibelen går det ikke godt for den som skjuler sine synder. At tie om sin synd og ikke ville erkende gør, at du ikke bliver tilgivet. Så udebliver glæden også. Apostlen Johannes skriver: «Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.» Første Johannesbrev 1,9. Først når du bekender, vil du føle dig glad!

Grundlaget for tilgivelse

I tiden før Jesus levede på jorden var det sådan, at den øverste præst én gang i året bar frem offer for alle synder, folket havde gjort. Dermed fik de tilgivelse, men sådant offer havde ikke den virkning, at det enkelte menneske bevarer en ren samvittighed. Man fik tilgivelse ved offeret, men det havde ikke kraft til at tage det onde i menneskets natur bort, som jo var årsagen til, at man syndede. Derfor måtte offeret lægges på alteret igen og igen, år efter år.

Jesus døde for menneskenes skyld, og han gav sit liv som et offer én gang for alle. I brevet til Hebræerne, kapitel 9 og 10, kan du læse mere om grundlaget for tilgivelse. Efter at Jesus stod op fra de døde, betyder det at få syndernes forladelse noget helt nyt! Du får muligheden for at blive helt færdig med det som tynger samvittigheden. Når du kommer til Gud og beder om forladelse, bliver du frikendt for din skyld, fordi Jesus tog skylden på sig. Derfor kan du tillidsfuldt bede om tilgivelse for den synd, du har gjort, og du vil opleve, at Du kaster alle vore synder i havets dyb, sådan som der står i bibelen (Mika's Bog 7,19).

Hvorfor er det så vigtigt at få syndernes forladelse?

Gud vil vise sin kærlighed mod dig ved at give dig muligheden til at glemme alt som ligger bag, og starte med blanke ark! Fordi Jesus gav sit liv som et offer, har han åbnet en vej der ikke var tilgængelig før. Denne vej kan du gå! Du kan også give dit liv som et offer. Det gør du ved at kæmpe mod det onde – synden – som bor i din menneskenatur og fornægte dig selv, i Helligåndens kraft. Startpunktet er syndenes forladelse, og på vejen videre kan du få hjælp til at leve med en ren samvittighed ved at følge Jesu eksempel og daglig tage sit kors op! (Lukasevangeliet 9,23)

Det nye liv

Når du går på denne nye og levende vej, bliver du stadig mere taknemlig. Du mærker, at du har fået en anden måde at tænke på! Du giver ikke længere de andre skylden for dine vanskeligheder. Hvis du før har været uretfærdig, ønsker du nu at være retfærdig. Du får lyst til at gøre Guds vilje. Du får lyst til at gøre det bedste for de andre. Dette kommer af, at du har fået et nyt sind. Glæden over at du har fået et nyt sind, vil begynde at præge dig. Der sker et værk i dig, og det er Gud der åbner dit sind for det nye liv, sådan at du kan blive en ny skabning!

En gren på vintræet

At tage imod syndernes forladelse, er at sige ja til at blive indpodet som gren på det vintræ, hvor Jesus er stammen. Jesus siger selv: «Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.» Johannesevangeliet 15,4-5. Jesus ønsker, at du skal bære frugt! I et træ flyder der saft fra stammen og ud til grenene.

Hvis du bliver en gren på stammen Jesus Kristus, får du kraft i livet! Det bliver meningsfyldt og interessant at leve!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.