Ville du sætte dit liv til for kærlighed?

Ville du sætte dit liv til for kærlighed?

Jesus sagde, at den største kærlighed er at sætte livet til for sine venner. Vi kan være hans venner ved at sætte vort liv til for ham!

5 min. ·

«Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer.» Johannesevangeliet 15,13-14.

Her beskriver Jesus, hvordan man kan få del i ægte kærlighed. Ægte kærlighed er at give sit eget liv, sin egen vilje, det som man har kært her i verden, for sine venner. Ånden godkender netop denne uselviske og lydige holdning. Åndens sans er liv og fred.

At sætte sit liv til for Jesus

«Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!» Matthæusevangeliet 7,22-23.

Disse mennesker var blevet noget ved Jesu navn, men de var ikke kommet ind i det liv, hvor de lærte Jesus at kende. Skal man blive bevaret i den første kærlighed til ham – den kærlighed man havde, da man først gav sit liv til ham – så skal man vogte sig vel for tankerne, der drejer sig om en selv. Dette er vel det første skridt væk fra den inderlige kærlighed til Gud, som er helt ren fra egen ære osv.

Jesus spurgte Peter tre gange: Elsker du mig mere end disse? (Johannesevangeliet 21,15-17). Det spørgsmål burde vi nok spørge os selv om mange gange i livets forhold. Midt i al sin nidkærhed til Gud så ligger egenkærlighed, egenrådighed, tanken om egen ære osv. ikke så langt fra os! Elsker vi ham mere end disse ting? Så sætter vi vort liv til for ham!

Læs også: 60 grunde til at Jesus Kristus er alt for mig

«Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden.» Første Korintherbrev 13,4-6.

Ånden viser os vor synd og vort egocentriske træk, som skal dødes. Dette er et møjsommeligt arbejde, hvor det kræves, at vi erkender sandheden om os selv og elsker den af hele vort hjerte. Det er denne ydmyghed og ærlighed der fører os til sejr over synd, og at vi bliver ligedannet med Kristi billede (Romerbrevet 8,29). Hvis vi har andre hensigter i livet end det at få del i Kristi dyder, bliver alt meget vanskeligt.

Vil vi for eksempel passe på vor egen ære, så er det umuligt at være tålmodig, langmodig osv. At prøve at holde fast ved egen ære vil holde os tilbage, sådan at disse dyder ikke kommer frem. «Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden og ikke søger æren hos den eneste Gud?» Johannesevangeliet 5,44. Det er umuligt at lide for Jesu navn skyld, og samtidig at holde fast på sit eget ego.

Johannes skriver til englen i Efesus om det, han havde imod ham: «… du har svigtet din første kærlighed.» (Johannes' Åbenbaring 2,4). Englen var meget virksom, men lidt efter lidt stoppede han med at være optaget af at fornedre sig selv. Jesus er interesseret i, at hans liv kommer til syne ved vore gerninger, ikke antallet af gerninger. Kommer man ud af fornedrelsen, så vil gerningerne efterhånden smage bittert og ikke være velbehagelige, eftersom fattigdommen i ånden bliver borte.

Vore gerninger skal præges mere og mere af visdom og af alle Kristi dyder. «… Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse …» Andet Petersbrev 1,5. Så bliver vi bevaret i Kristi kærlighed. «For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.» Andet Petersbrev 1,8. Peter beskriver tidligere den fantastiske udvikling hos en, der er grebet af Kristus.

Gud hjælper os sådan, at vi bevares i den første kærlighed, fokuseret på hvad vi skal bringe i Kristi død, og lade alt andet komme i næste række. «Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.» Lukasevangeliet 10,41-42. Alt det andet her i livet vil før eller siden blive taget fra os. «Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.» Første Korintherbrev/** 13,13.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret med titlen «Kærlighed som drivkraft» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i december 2010.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.