Hvad ligger der i et navn? Hvad Jesu fantastiske navne fortæller om ham

Hvad ligger der i et navn? Hvad Jesu fantastiske navne fortæller om ham

Har du nogensinde tænkt over, hvad nogle af de mange forskellige Jesu navne og titler betyder for dig?

Hvad Jesus betyder for os kan ikke beskrives med ord. I bibelen er Jesus blevet givet mange navne, titler og beskrivelser som kan give os indsigt i, hvem han var, og hvad han har gjort for os. Denne liste er kun begyndelsen og er helt utilstrækkelig til at give et helt billede, men måske kan den inspirere os til at begynde at tænke mere på vor elskede herre og frelser, Jesus Kristus – og hvad hans navne og titler betyder for os personligt – både nu og i evigheden!

Ordet – lyset i verden.

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Johannesevangeliet 1:1-4,14.

Guds ord indeholder Guds visdom, hans vilje, hans tanker. Da Jesus kom til jorden, udførte han Guds vilje så fuldkomment og perfekt, at ordet blev kød. I hans liv kunne mennesker se den nåden, sandheden, visdommen og kraften som var i Guds ord, som er Guds herlighed. Alle hans handlinger, ord og indstilling udstrålede Guds herlighed. Jesu liv var en skinnende stjerne, et lys der viser vejen til hans fader. Nu er det vores tur – ved at følge hans eksempel kan ordet også blive kød i os!

Læs mere: Hvordan du kan blive livets ord på to ben

Immanuel – Gud med os

“‘»Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os Matthæusevangeliet 1:23.

Synden havde skabt en adskillelse mellem mennesker og Gud, men Gud længes efter vor ånd (Jakobs Brev 4:5) og ønsker at genoprette det samfund, han havde med sin skabning fra begyndelsen. Jesus forlod sit hjem hos faderen og kom til jorden for vor skyld. Ligesom han altid var helt enig i og lydig mod Guds vilje, blev betydningen af hans navn i sandhed opfyldt i Jesus: Immanuel – “Gud med os!”

Det er kun gennem Jesus Kristus, at vi kan få adgang til Gud. Gennem Jesu forsonende offer på korset, blev vi genforenet med Gud og gennem hans liv, har vi en vej tilbage til faderen. Selv nu beder han hele tiden for os, så vi kan frelses til det yderste! (Hebræerbrevet 7:25)

Læs mere: Jesus: den bedste formidler jeg kunne bede om

Guds søn – menneskesøn

“Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.” Lukasevangeliet 1:35.

Jesus havde ikke nogen jordisk far, men blev undfanget af Helligånden, så Gud blev hans far. På grund af dette havde Jesus ånden med sig fra fødslen, og ånden kunne vejlede ham i al Guds vilje.

Men ved at komme til jorden skulle han også blive et menneske, søn af Maria fra Davids hus. Navnet eller titlen, Jesus brugte mest selv, var menneskesønnen. Som menneske var han nødt til at bede ærligt og kraftigt om at blive frelst fra døden, og gennem lydighed mod Guds ord og ånden som var i ham, overvandt han synden – og dermed dødens kraft (Hebræerne 5:7-8). I alle hans trængsler og fristelser som menneske, syndede han aldrig! Han opgav sin egen vilje for at gøre Guds vilje, og ødelagde fuldstændig djævelens gerninger (Johannes’ Første Brev 3:8).

Jesu skyldfrie, syndfrie liv kunne bruges som offer til at sone for hele verdens synder! Hans offer sætter os fri, hvis vi tror på ham og accepterer ham som vor herre og frelser og vort eksempel, som vi kan efterfølge (Peters Første Brev 2:21-24).

“For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.” Matthæusevangeliet 18:11.

“For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” Markusevangeliet 10:45.

Læs mere: Hvorfor skulle Jesus dø på korset?

Jesus Kristus – frelseren

“… da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«” Matthæusevangeliet 1:20-21.

“Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” Lukasevangeliet 2:10-11.

Jesus” kommer af navnet “Yeshua” eller “Joshua” som betyder “Gud frelser.” Dette var et almindeligt navn, og Jesus blev født i al ydmyghed – et menneske, menneskesønnen. Og det var gennem denne mand verden blev frelst! Synden var kommet ind i verden ved ulydighed og stolthed i det første menneske, Adam, men i mennesket Jesus, blev synden overvundet gennem hans ydmyghed og lydighed mod Gud. I Jesus blev forbandelsen, som var kommet ind i verden gennem synden, overvundet – han overvandt døden igennem hans egen død over synden. Nu kan vi blive frelst fra synden gennem Jesu sonende død på korset og komme til hans dyder, ved at efterfølge hans liv.

Derfor blev Jesus også givet titlen “Kristus” som betyder “den salvede” (eller “Messias”), sendt af Gud hans fader og salvet til denne høje tjeneste

Stop op og tænk på den kærlighed Jesus har vist os, da han frivilligt tog dette på sig, og hvilke konsekvenser det har for dig og mig!

Læs mere: Jesus, din frelser

JEG ER – Alfa og Omega

“Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.« Johanesevangeliet 8:58.

“Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden..” Johannes’ Åbenbaring 22:13.

Guds navn er “JEG ER,” og når Jesus siger det samme navn om sig selv, viser han, at han er ét med faderen – evig, uforanderlig, trofast og sanddru. Han var fra før tiden begyndte og vil være i al evighed, men det som er så fantastisk er, at han forlod himlen og evigheden og kom til jorden for en tid som menneske! Der levede han sit liv i lydighed mod faderens vilje, og da han blev korsfæstet og gav sit liv for os, var det ikke slutningen, men nærmere en triumferende indgang tilbage i den herlige evighed. I alle hans prøvelser og fristelser, var han forblevet trofast og sanddru og hans ånd kunne komme tilbage til Gud, ubesmittet af den synd han havde mødt på jorden. Han vil forblive til evig tid; når denne verden forgår vil hans liv stadig være et skinnende eksempel på, hvad Gud kan gøre i et menneske.

Han gik foran og blev et eksempel og forløber for os. Hvis vi følger ham, kommer vi dertil, hvor han er og får del i evigheden med ham, eksempler på hvad Gud kan gøre i mennesker som gør hans vilje.

Kongernes Konge og Herrernes Herre – navnet som er over alle navne

Jesus Kristus er erobreren – den som overvandt synden og døden. Han er den som ydmygede sig selv mest, og derfor nu er ophøjet over alle navne. Fordi han herliggjorde sin fader med hans liv, sidder han nu ved Guds højre hånd – til Guds ære! Hans triumf er evig; hans herlighed er evig. Han er blevet givet al autoritet i himlen og på jorden; og med denne kraft er han mægtig til at frelse os. Han skal regere for evigt og altid! (Johannes’ Åbenbaring 11:15)

“Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: KONGERNES KONGE OG HERRERNES HERRE.” Revelation 19:15-16.

“I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske. Ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.” Filipperne 2:5-11.

Det som næsten er utroligt, og noget vi skal gribe i tro, er at han ønsker at dele sin herlighed med os. Han ønsker, at vi skal følge ham i hans død over synden, så vi også kan få del i hans liv, hans dyder (Peters Andet Brev 1:3-4). Han ønsker, at vi skal blive arvinger sammen med ham! (Romerne 8:16-18) Tro på dette gør os i stand til at leve dette kald værdigt, villig til at opgive vor egen vilje for at følge ham, vise vore store kærlighed og taknemlighed til ham ved at adlyde hans bud. Må vore liv være en evig tak og pris til vor elskede Herre og Frelser, Jesus Kristus – vor bror! Jesu navn være lovet i al evighed!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.